Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Handel en op de wijze, door dezen te bepalen, zoo spoedig mogelijk openbaar gemaakt. Onze voornoemde Minister is echter bevoegd de openbaarmaking geheel of gedeeltelijk achterwege te laten, hetzij om redenen van algemeen belang, hetzij op grond, dat door de openbaarmaking bijzondere belangen zouden worden geschaad zonder daaraan geëvenredigd nut voor het algemeen.

Het besluit, bedoeld in artikel 3, wordt, met redenen omkleed, openbaar gemaakt door middel van de Nederlandsche Staatscourant.

Artikel 23.

Wordt overeenkomstig artikel 4 bevolen tot terugbetaling van hetgeen te veel is betaald, dan wordt het. bevel uitgereikt aan hem, op wiens verzoek het is verleend.

Het wordt aan hem, tot wien het gericht is, op zijn kosten bij deurwaardersexploit beteekend en ten uitvoer gelegd op de wijze bij het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ten aanzien van grossen van vonnissen en authentieke akten bepaald.

Artikel 24.

Binnen veertien dagen na de beteekening kan hij, tot wien het bevel is gericht, daartegen in verzet komen door dagvaarding van hem, op wiens verzoek het is verleend, voor de arrondissementsrechtbank, wejke naar de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bevoegd is om van de vordering kennis te nemen.

Het verzet kan niet zijn gericht tegen den prijs door den centralen duurteraad bepaald.

Het verzet schorst de tenuitvoerlegging van het bevel.

Artikel 25.

De leden en buitengewone leden van den raad, de adjunct-secretarissen en degenen, die hem bqstaan, zijn verplicht de geheimen van eenig handwerk, bedrijf of nering, welke hun als zoodanig zijn bekend geworden, te bewaren.

De raad waakt, voor zoover mogelijk, dat niet bij of als een gevolg van zijn onderzoek de geheimen van eenig handwerk, bedrijf of nering ter kennis komen van mededingers.

§ 2. De duurte raden. Artikel 26.

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel verdeelt het Rijk in Europa in gebieden, in elk waarvan een duurteraad zal zijn gevestigd.

Sluiten