Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 27.

De duurteraad is bevoegd in het algemeen belang op klacht een in den kleinhandel of daarmede gelijk te stellen bedrijf binnen zijn gebied bedongen of in rekening gebrachten prijs terug te brengen tot wat, alle omstandigheden in aanmerking genomen, een redelijke prijs mag worden geacht.

Tot het doen van klacht is bevoegd de plaatselijke duurtecommissie en hij, van wien de prijs is bedongen of aan wien deze is in rekening gebracht.

De bevoegdheid tot het doen van klacht vervalt veertien dagen nadat de prijs is bedongen of in rekening gebracht. Artikel 4 is van overeenkomstige -toepassing.

Artikel 28.

De duurteraad dient den centralen duurteraad desgevraagd van bericht en raad en brengt te zijner kennis de gegevens, die voor den centralen duurteraad van belang kunnen zijn.

Artikel 29.

De duurteraad bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangende leden.

De leden, de plaatsvervangende leden en de secretaris worden door Ons benoemd en ontslagen.

Wij wijzen uit de leden een voorzitter aan en voegen aan den raad zoo .noodig een of meer adjunct-secretarissen toe.

De leden, de secretaris en de adjunct-secretarissen genieten eene vergoeding, waarvan het bedrag door Ons wordt vastgesteld.

Bij ontstentenis wordt de voorzitter vervangen door het lid, daartoe door den raad aangewezen.

Bij ontstentenis wordt de secretaris vervangen door een der adjunctsecretarissen of door het lid, daartoe door den voorzitter aangewezen.

Artikel 30.

De raad kan niet beraadslagen of besluiten, indien minder dan drie leden aanwezig zijn.

De raad kan zich doen bijstaan door deskundigen en stenographen op kosten van 's Rijks schatkist.

Artikel 31.

Van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 27, wordt geen gebruik gemaakt dan nadat de plaatselijke duurtecommissie en partijen bij de

Sluiten