Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 4. Straf- en slotbepalingen. Artikel 41.

Hij, die de geheimhouding, opgelegd bij artikel 25, eerste lid, opzettelijk schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden, met of zonder ontzetting van het recht om ambten te bekleeden.

Geen vervolging heeft plaats dan op klachte van den belanghebbende.

Artikel 42.

Hij, die aan de verplichting, opgelegd bij artikel 11, tweede lid, tot de openlegging van boeken of bescheiden opzettelijk niet voldoet, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste tienduizend gulden.

Artikel 43.

Hij, die openlijk of aan de plaatselijke duurtecommissie schriftelijk heeft medegedeeld, zich naar eene bepaalde prijszetting of prijsberekening te zullen gedragen, wordt, indien hij van die prijszettting of prijsberekening te zijnen voordeele afwijkt, gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van ten hoogste duizend gulden.

Het voorgaande lid is niet van toepassing ten aanzien van hem, van wien blijkt, dat hij zijne mededeeling tijdig openlijk heeft herroepen.

Artikel 44.

Hij, die, na door den centralen duurteraad of, voor zoover betreft den kleinhandel of daarmede gelijk te stellen bedrijven, door een duurteraad gewaarschuwd te zijn, voor goederen of diensten van de soort, als in die waarschuwing vermeld, buitensporige winst bedingt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste tienduizend gulden. Indien blijkt, dat het bedrag der bedongen winst hooger is dan vijfduizend gulden, kan geldboete tot ten hoogste tweemaal het bedrag der winst worden opgelegd.

De raad, die de waarschuwing doet, vermeldt daarin de feiten, welke hem daartoe aanleiding hebben gegeven en door hem zijn onderzocht. De waarschuwing wordt openbaar gemaakt op de wijze, door den raad te bepalen.

Artikel 45.

De strafbare feiten, omschreven in de artikelen 41 en 42, worden als misdrijf aangemerkt.

Sluiten