Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

prijs van eenzelfde artikel afwijkingen constateeren, die vóór den oorlog volstrekt onmogelijk zouden zijn geweest.

Anders dan in de zooeven besproken gevallen kan en moet hier, waar het publiek zelf partij is, de reactie in de eerste plaats uit de maatschappij zelve voortkomen. Geconstateerd kan worden, dat deze reactie op het oogenblik hier te lande in vollen gang is. Voor tal wan bedrijven zijn de prijzen, die aan het publiek in rekening worden gebracht, in voortdurende openbare discussie, duurtecommissies en consumentenvereenigingen zijn en worden in een groot aantal plaatsen in het leven geroepen, de bestaande verbruikscoöperatie breidt zich uit. Aan den anderen kant wordt ook van de zijde van den middenstand zeiven het vraagstuk ernstig onder de oogen gezien.

Eene belangrijke taak kan hierbij ongetwijfeld ook aan de gemeenten ten deel vallen. Verschillende voorbeelden kunnen reeds worden aangehaald van aankoop in het groot en détailverkoop aan de ingezetenen van visch en andere levensmiddelen, van het gemeentelijk verbouwen van groenten, aardappelen en verdere bodemproducten en van directen aanvoer uit den vreemde van kleedingstukken en schoenen.

Naast dit alles brengt het wetsontwerp ook hier de mogelijkheid van het verlagen van onredelijke prijzen, waarbij de openbaarheid, die aan de behandeling voor de door het land verspreide duurteraden en aan de besluiten dier raden gegeven wordt, een krachtige steun zal kunnen blijken voor het bereiken van een onde» de huidige omstandigheden redelijk prijsniveau. Aan den anderen kant is het ook hier zeer wel mogelijk, dat omtrent den omvang van het euvel overdreven voorstellingen bestaan. In dit opzicht zal de reëele kleinhandel de instelling van een tot oordeelen bevoegd onpartijdig college toejuichen.

Het algemeene doel van het wetsontwerp is hiermede geteekend. Men kan het samenvatten als een poging onredelijke prjjsverhoogingen, waaraan het goed op zijn weg van den producent of den importeur uit den vreemde tot den verbruiker onder de huidige omstandigheden is blootgesteld, en onredelijke prijsopdrijving van diensten zooveel mogelijk tegen te gaan. Met erkenning van de economische waarde van het concentratieverschijnsel tracht het ontwerp uitwassen te knotten, terwijl het overigens direct en indirect het herstel van het vrije verkeer met zijn prijsdrukkende werking tracht te bevorderen.

De verschijnselen, waartegen het ontwerp zich keert, mogen als een ernstige nevenoorzaak van de huidige duurte worden aangemerkt. Dat evenwel bij dit alles het duurtevraagstuk in zijn meest wezenlijke grondslagen onaangetast blijft, behoeft na het in de tweede paragraaf dezer memorie gevoerd betoog geen hernieuwde toelichting. *)

') Naar aanleiding van de beschouwingen vervat in § 3 is door het lid der Staatscommissie de heer F. M. Wibaut eene nota ingediend, welke als bijlage D' aan de Memorie van Toelichting is toegevoegd.

Sluiten