Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat één prijsverlaging ten gevolge heeft, dat voor tal van gelijksoortige, in het verleden gesloten contracten alsnog achteraf op prijsverlaging wordt aangedrongen. Overigens is op zichzelf de klacht hier geheel gerechtvaardigd. Het gaat in den regel om de laatste schakel in het distributieproces, de levering aan den verbruiker. Zijn individueel belang valt hier samen met het algemeen belang. Vrees bovendien, dat waar voor klacht reden aanwezig is deze achterwege zou blijven, behoeft, naar het schijnt, niet te worden gekoesterd. *)

Centrale duurteraad en duurteraad grijpen het indivjdueele contract. Hun beslissing beperkt zich dus tot het individueele geval. Wat aan hunne beslissingen de ruimere gelding verzekeren rroet, is de openbaarheid. In het ontwerp is deze openbaarheid dan ook, binnen redelijke grenzen, volledig doorgevoerd. In beginsel zijn alle verhooren openbaar en wordt ook aan het resultaat van een door den centralen duurteraad ingesteld onderzoek algeheele openbaarheid gegeven (artt. 20, 22, le lid, 31, 2e lid). Van dezen regel kan in beide gevallen slechts worden afgeweken, wanneer redenen van algemeen belang dit wenschelijk maken, of wanneer door openbaarmaking bijzondere belangen zouden worden geschaad zonder daaraan geëvenredigd nut voor het algemeen. Ook de besluiten van den centralen raad en de districtsraden warden, met redenen omkleed, openbaar gemaakt (artt. 22, 2e lid, 32). Gelijk reeds werd opgemerkt, zal vooral voor deze laatste colleges, die in de meeste belangrijke plaatsen gevestigd zullen zijn, deze openbaarheid van behandeling en besluit van groote, ook preventieve, beteekenis kunnen blijken. In dit opzicht schijnt op de Engelsche ervaring, hoe kortstondig zij is, een beroep te mogen worden gedaan. Ook de waarschuwing, welke aan eene strafvervolging ingevolge artikel 44 voorafgaat, wordt openbaar bekend gemaakt.

De instelling van plaatselijke duurtecommissies wordt in het ontwerp ■overgelaten aan de 'plaatselijke autoriteiten met bevoegdheid van Gedeputeerde Staten tot ingrijpen (artt. 35, 36). Hierboven is reeds gebleken, dat de plaatselijke duurtecommissies ook in het geheel van het wetsontwerp eene belangrijke functie kunnen uitoefenen. In alle zaken voor den duurteraad worden zij betrokken, terwijl haar locale kennis ook den centralen duurteraad van nut zal kunnen zijn (artt. 31, 3&i Ook buiten het eigenlijk gebied van het wetsontwerp zullen de plaatselijke commissies in menig opzicht een veld van vruchtbaren arbeid kunnen vinden.

5. Principiëele bespreking verdient , nog de vraag, in hoeverre naast den boven uiteengezetten opzet van het wetsontwerp strafbepalingen

" i) Het lid der Staatscommissie de heer F. M. Wibaut kan zich met het stellen van het vereischte van klacht niet vereenigen. Hij stelt in verband hiermede enkele wijzigingen voor in het ontwerp, welke als bijlage Ds aan de Memorie van Toelichting zijit toegevoegd.

Sluiten