Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen prijsopdrijving wenschelijk zijn. Men kan, gelijk in Frankrijk geschiedt, de onredelijke prijsopdrijving uitsluitend of vrijwel uitsluitend pogen te bestrijden langs den weg van strafbepalingen. Ook Engeland, hoezeer daar te lande eene soortgelijke organisatie in het leven is geroepen als in het wetsontwerp voor Nederland wordt voorgesteld, gaat met zijne strafbaarstelling betrekkelijk ver. Telkenmale, wanneer prijzen wegens onredelijke winst kunnen worden teruggebracht, kan tevens eene veroordeeling door den strafrechter worden uitgelokt. Noch het Fransche, noch het Engelsche stelsel, welk laatste trouwens vooral wegens de daar te lande bestaande wijze van berechting waarde heeft, is gevolgd. De preventieve werking van verreikende strafbepalingen wordt hiermede niet ontkend, zoomin als het feit, dat meer wellicht nog dan prijsverlagingen enkele veroordeelingen afschrikkend zouden werken.

Het is echter de vraag, of men zich tot zoo vérgaande strafbaarstelling verantwoord mag achten. Overheidsingrijpen tegen onredelijke prijzen is thans plicht. In de meerderheid der gevallen is, naar het schijnt, het algemeen belang echter voldoende gediend, wanneer de prijs tot redelijk peil is teruggebracht. De strafrechter behoort, in dezen gedachtengang, eerst in beweging te worden gebracht, wanneer het belang van het algemeen in zoodanige mate aan het bijzonder belang van den winstmaker wordt opgeofferd, dat diens onmaatschappelijk handelen hem als strafwaardig kan worden aangerekend. Van dit beginsel is in artikel 44 van het ontwerp uitgegaan. Eerst dan wanneer, na voorafgaande waarschuwing, voortgegaan wordt met het bedingen van buitensporige winsten wordt straf bedreigd. De straf bestaat in hechtenis tot ten hoogste één jaar of boete tot ten hoogste tienduizend gulden, welke som evenwel, wanneer het bedrag der bedongen winst hooger is dan vijfduizend gulden, verhoogd kan worden tot het dubbele der gemaakte winst. De waarschuwing van den centralen raad of den duurteraad wordt openbaar bekend gemaakt, wat reeds op zichzelf voor den betrokkene zeer ernstige gevolgen kan hebben, schier even ernstig als eene veroordeeling. Aan den anderen kant vindt het Openbaar Ministerie in de waarschuwing aanknoopingSr punten voor de dagvaarding.

Een tweede strafbepaling bevat artikel 43. Wanneer een plaatselijke duurtecommissie bepaalde prijzen of eene bepaalde wijze van prijsberekening heeft opgesteld, waarnaar de winkelier verklaard heeft zich te zullen gedragen, dan is het wenschelijk -afwijkingen te straffen met hoogere strafmaxima dan bij eene hiertoe strekkende gemeentelijke strafverordening mogelijk zouden zijn. Een strafwaardige daad is hier stellig aanwezig.

Andere machtsmiddelen worden, de strafbepalingen van de artikelen 41 en 42 buiten beschouwing gelaten, in het ontwerp niet voorgesteld, In aanmerking is hierbij genomen, dat artikel 9, tweede lid, der

Sluiten