Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage D3.

Overzicht van maatregelen in het buitenland.

Wegens den ontoereikenden tijd van voorbereiding is net niet wel doenlijk geweest een overzicht gereed te hebben, dat op volledigheid aanspraak mag maken. Voor het tegenwoordige doel schijnt intusschen een volledig overzicht van hetgeen in den vreemde van Overheidswege ter bestrijding van duurte gedaan wordt niet noodzakelijk; vergelijking met eenige voorname landen, waar het economisch verkeer niet al te zeer afwijkt van de verhoudingen hier te lande, mag daarvoor toereikend geacht worden. Mededeeling van maatregelen in de z.g. centrale rijken kan uit dien hotfde hier achterwege blijven. Gaarne zou men anderzijds — had de tijd het veroorloofd — in het tegenwoordige overzicht mededeelingen hebben opgenomen omtrent eenige Europeesche landen, die in den jongsten oorlog evenals Nederland de onzijdigheid hebben bewaard, zij het dat wellicht in die landen de druk der tijden niet in verhouding zoo zwaar is geweest als hier en ook overigens de situatie nog verschillen vertoont. Hoe dit zij, het aan de staatscommissie gediend hebbende materiaal, dat betrekking heeft op Engeland, Frankrijk en de Vereenigde Staten van Amerika en deels aan tijdschriftartikelen is ontleend deels op door den Consul-Generaal te Londen en den Consul te Parijs bereidwillig verstrekte gegevens berust, bevat veel dat voor eene vergelijking met het hier beoogde nut kan opleveren en bij de overweging van het ontwerp goeden dienst kan bewijzen.

Groot-Brittanië en Ierland.

Op 19 Augustus van dit jaar kwam hier tot stand de „Act to check Profiteering, 9 & 10 Geo. 5, Ch. 66", kortweg de „Profiteering Act" genoemd. Deze wet, die blijkens haar laatste artikel slechts zes maanden van kracht zal zijn, gaat van de overweging uit, dat ten nadeele der bevolking in sommige gevallen prijzen door producenten en handelaars worden opgedreven en eene onredelijke winst opleveren, en verleent daarom aan den „Board of Trade" bevoegdheid om: 1°. prijzen, kosten en winsten te onderzoeken, ten behoeve van welke onderzoekingen ieder verplicht is voor den Board te verschijnen en hem inlichtingen te verstrekken; 2°. op grond van zijne onderzoekingen maximum-prijzen, vast te stellen; 3°. klachten over onredelijke winst, behaald of beoogd, te onderzoeken en op grond daarvan a. den redelijken prijs vast te stellen, b.' den verkooper teruggaaf van het teveel berekende op te

Sluiten