Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leggen; 4°. tegen een verkooper, die onredelijke winst beoogde of behaalde, voor den rechter eene vervolging in te stellen, welke vervolging kan leiden tot boete van ten hoogste £ 200 en/of vrijheidsstraf van ten hoogste drie maanden; 5°. gegevens te verzamelen omtrent trusts, maatschappijen, combinaties, afspraken enz. met betrekking tot mijnen, industrieën, handel, financie- of transportwezen, die de productie of prijzen van goederen of diensten regelen en leiden tot monopoliën of tot beperking van den handel; 7°. plaatselijke autoriteiten te machtigen, om artikelen te koopen en te verkoopen, mits zooveel doenlijk gewaarborgd zij, dat dit op een commerciëelen basis geschiedt.

Onder de wet vallen de artikelen van algemeen gebruik door de Board aangewezen, alsmede de grondstoffen en machines voor de vervaardiging van die artikelen noodig, met uitzondering echter van artikelen voor uitvoer verkocht en van de z.g. Regeeringsartikelen.

De „Board of Trade" is bevoegd zijne bevoegdheden geheel of gedeeltelijk aan door of namens hem in te stellen plaatselijke en andere commissiën over te dragen, met deze beperking slechts, dat het vaststellen van prijzen niet mag worden gedelegeerd. De door den Board voor plaatselijke commissiën te stellen regelen moeten er voor waken, dat een lid zou kunnen optreden in eene tegen een concurrent aanhangige zaak, en moeten tevens gelegenheid laten voor beroep, van beslissingen der plaatselijke commissiën op een beroepsraad. De wet wil tevens, dat in alle plaatselijke commissiën vrouwen zullen zitting hebben. Blijkens de uitvoeringsvoorschriften heeft de „Board of Trade" den uit de wet voortvloeienden arbeid zoo geregeld, dat de behandeling van klachten met betrekking tot transacties in den kleinhandel wordt overgedragen aan commissiën met van 7 tot 25 leden, te benoemen door het plaatselijk gezag. Klachten moeten binnen vier dagen na de transactie, die tot de klacht leidde, schriftelijk worden ingediend. De plaatselijke commissie zit in het openbaar, kan getuigen oproepen en onder eede hooren, overlegging van stukken gelasten en heeft verder ook de bovenvermelde bevoegdheid, om zoowel den prijs terug te brengen en teruggaaf van het teveel betaalde te gelasten, als om den verkooper voor den rechter te vervolgen. Beroep, behalve van een besluit om den verkooper te vervolgen, wordt binnen vier dagen toegestaan op in ieder administratief district ingestelde beroepscolleges, welker leden door den „Board of Trade" worden benoemd. Plaatselijke commissiën en beroepscolleges moeten maandelijks een overzicht van de behandelde zaken indienen. ,

De Board heeft verder een uit een groot aantal leden bestaande Centrale Commissie ingesteld; eene sub-commissie uit dit centrale .lichaam heeft onderzoekingen in verschillende bedrijfstakken ter hand genomen en eene andere is aangevangen met een onderzoek naar trusts.

Het oordeel, of instelling van eene plaatselijke commissie gewenscht is, is aan het plaatselijk gezag overgelaten; in plaatsen 'van eenige

Sluiten