Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

make such returns as will fully and correctly disclose all facts in their possession relating to such transactions, and he may appoint agents to conduct the investigations necessary to enforce the provisions of this section and all rules and regulations made by him in pursuance thereof, and may fix and pay the compensation of such agents. Any person who willfully violates any regulation made pursuant to this section, or who knowingly engages in any operation, practice, or transaction prohibited pursuant to this section, or who willfully aids or abets any such violation or any such prohibited operation, practise, or transaction, shall, upon conviction thereof, be punished by a fine not exceeding $ 10.000 or by imprisonment for not more than four years, or both."

Art. 14 machtigt den President o.m. een graanprijs te garandeeren van tenminste $ 2.00 per bushel.

Art. 25 verleent bevoegdheden tot vaststelling van den prijs van kolen en tot overneming van kolenbedrijven.

Art. 26 stelt eene strafsanctie op ongeoorloofde beperking van het aanbod.

Art. 24 bepaalt, dat de wet ophoudt te werken bij het eind van den oorlog tusschen de Vereenigde Staten en Duitschland.

Den 8en Augustus 1919 heeft President Wilson het Congres een boodschap voorgelezen over de duurte en de middelen tot bestrijding. In de eerste plaats wees de President op de wenschelijkheid om de verschepingen van graan binnen zekere grenzen te houden, overbodige Regeeringsvoorraden van de hand te zetten, particuliere voorraden op de markt te doen brengen. In de tweede plaats werd medegedeeld, dat de justitie nauwlettend onderzoek instelde naar ongeoorloofde priisopdrijving. Voorts hadden de Departementen van'handel, van landbouw en van arbeid en de „Federal Trade Commission" de opdracht het publiek van tijd tot tijd voor te lichten omtrent voorraden, prijsvaststelling door handelaren in bepaalde artikelen, en de juiste winstmarge van kleinhandelaren.

De President drong er verder op aan, dat de bovenvermelde „Food Contral Act" zou worden uitgebreid in duur en werkingssfeer en zou worden aangevuld met eene strafsanctie op het nemen van onredelijke winst. Voorts werden door hem nog o.m. aanbevolen: 1°. eene wettelijke beperking van den duur, waarvoor goederen in „cold storage" mogen bewaard worden; 2°. een voorschrift, dat goederen uit opslag komende voor „inter State" vervoer den verkoopprijs moeten vermelden, waarvoor zij werden opgeslagen; 3°. eenzelfde voorschrift voor goederen, die den producent verlaten.

Op 12 September 1.1. heeft de Senaat eene wijziging in de meervermelde „Food Contral Act" aangenomen, die beoogde ook kleeding en mede verpakking voor voedingsmiddelen onder die wette brengen en verder eene straf te stellen op opdrijving van prijzen enz. Amendementen, strekkende om ook landbouwers onder de wet te brengen en om evenzeer

Sluiten