Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage F.

VOORWAARDEN waarop coöperatieve verbruiksvereenigingen gebruik kunnen maken van het door bemiddeling van de Regeering aan de Handelskamer verleende crediet.

1. Voorschotten worden slechts verleend aan die Vereenigingen, welke naar het inzicht der Directie van de Handelskamer, goed beheerd worden en wier finantieele positie van dien aard is dat verwacht mag worden, dat zij nu en in de toekomst in staat zullen zijn aan de verplichtingen van rentebetaling en aflossing van de voorschotten te kunnen voldoen.

2. Zoo noodig zullen de inleggelden der leden en de reserve verhoogd moeten worden. Als regel zal gelden, dat in de Statuten moet zijn bepaald, dat het inleggeld minstens ƒ 25.— per lid en de reserve tenminste 20 °/0 van het netto overschot moet bedragen.

3. Op eene credietaanvrage wordt als regel eerst beslist, nadat ter plaatse door de Afd. Controle en Adviezen een onderzoek naar het bedrijf of de bedrijven der betreffende Vereeniging is ingesteld en daarover rapport is uitgebracht. De kosten van dit onderzoek zijn voor rekening van de betrokken vereeniging. Verder zal, wanneer de vereeniging is aangesloten bij een der Nationale Bonden van Coöperatieve Vereenigingen, door de Directie der Handelskamer, alvorens over de aanvrage beslist wordt, advies van dien Bond worden gevraagd.

4. Indien de aansprakelijkheid van de Handelskamer voor door de Vereenigingen geteekende promessen geheel of gedeeltelijk aan eene verzekeringsinstelling wordt overgedragen, zal voor eene gunstige beschikking op eene credietaanvrage de toestemming van deze instelling noodig zijn.

5. De Vereeniging, die van het regeeringscrediet gebruik maakt, zal zich moéten stellen onder voortdurende controle van de AccountantsAf deeling „Controle en Adviezen" van de Handelskamer en verplicht zijn maandelijks de gegevens in te zenden, die noodig zijn om over de omzetten en zooveel mogelijk over de bedrijfsresultaten te kunnen oordeelen. De kosten dezer controle, berekend naar het geldende tarief, worden door de betreffende Vereenigingen gedragen.

Sluiten