Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. Wanneer het nu of later, naar het oordeel van de Directie der Handelskamer, gewenscht mocht zijn, het beheer eener Coöperatie, die van de regeeringsvoorschotten gebruik maakt, in zijn geheel of in onderdeelen te wijzigen, zal het bestuur dier Coöperatie zich aan de dienaangaande te stellen eischen moeten onderwerpen.

7. De voorschotten zullen uitsluitend gebezigd mogen worden ter bestrijding der duurte. Wanneer aangetoond kan worden, dat dit in het belang der duurtebestrijding gewenscht is, kunnen de voorschotten ook worden gebezigd voor aanvulling van een bestaand tekort aan bedrijfskapitaal, het inrichten van filialen en afdeelingen en het bevoorraden daarvan. Verder zullen de voorschotten kunnen dienen voor tijdelijke transacties, ten aanzien van den aankoop van bepaalde artikelen, die op directe of spoedige liquidatie zijn aangewezen.

8. Voor het bouwen of koopen van panden zullen de voorschotten niet kunnen dienen. Het daarvoor benoodigd kapitaal zal in de eigen middelen der Coöperatie of door het opnemen van hypotheken gevonden moeten worden.

9. De noodzakelijkheid en de wenschelijkheid van kapitaalsuitbreiding, in verband met de duurtebestrijding, moet door de Directie der Handelskamer worden erkend.

10. De voorschotten zullen worden verleend door de Nederlandsche Bank op accepten, die door de betreffende Vereenigingen en door de Directie der Handelskamer moeten worden geteekend.

11. De aflossing der voorschotten zal voor elke aanvrage, in verband met de bestemming, afzonderlijk worden vastgesteld.

12. De vereenigingen zullen telkens bij disconteering eener promesse aan de Handelskamer een provisie betalen, berekend naar een half procent per jaar over het bedrag van de promesse. Deze provisie zal dienen voor de vorming eener reserve voor dekking van eventueele verliezen of voor geheele of gedeeltelijke verzekering van het risico bij eene verzekeringsinstelling, De promessezegels komen voor rekening der vereenigingen.

13. Wanneer wijziging wordt gebracht in de statuten eener Vereeniging, die van het regeeringsvoorschot gebruik heeft gemaakt, zal daarvoor de goedkeuring noodig zijn van de Directie der Handelskamer.

14. De Handelskamer zal hare medewerking tot prolongatie der • promessen niet verleenen, zoodat de vereenigingen deze op den

vervaldag zullen moeten voldoen:

Sluiten