Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vriend en verouweling schreef, toen hij in den Elzas vertoefde: „Jamais homme ne fut si bien récompensé de ses haut faits que vous, puis que la Grande Arténice et son illustre fllle vous en témoignent toutes deux leurs joye avec d'autant d'esprit et de bonté, qu' on en saurait souhaiter". — Maar met dat al werd hij toch maar jaren lang aan een zoet lijntje gehouden. Ten slotte ging hij over tot een „Coup d'édat". Om de beslissing te verhaasten, dacht hij de „Guirlande de Julie" uit, die sinds beroemd geworden is in de geschiedenis, een album, waarop alle vrouwen van dien tijd, tot zelfs de Koningin, afgunstig waren. — Op velijnen bladzijden werden de schoonste bloemen geschilderd, en onder elke bloem schreef een der dichters van die dagen een passend minnedicht. Zelfs de groote Comeille verwaardigde zich, drie der vellen met een gedicht te versieren: de tulp, de oranjebloem en de immortelle. Ik verklaar de roerselen' van Julies vrouwenhart niet te begrijpen. Want na een zoo wonder geschenk gaf zij haren aanbidder nog drie jaar uitstel. Toen — zij was reeds in hare rijpere jeugd gekomen, — verleende zij hem eindelijk het jawoord.

Ik zal U, na dit verhaal, niet meer behoeven te bewijzen hoe groot de gereserveerdheid was in het Hotel de Rambouillet. Maar naast die bijna al te ernstige levensspheer, was er een ander luchtig en snaaksch leven. Ongeveer in 1630 verkeerde er een groep van jongeren, die tintelde van .levensvreugde. De elegante verzenmaker Voiture, die een bundel nogal gecoiffeerde poëzie en eene correspondentie vol met luimige invallen heeft nagelaten, was er de ziel van. Een van de dames deed graag mede, de vrouw van den flnanderaad Paulet, die even beroemd was om haar geest en luimigheid, als haar echtgenoot om zijn belastingstelsel, dat onder Hendrik IV was ingevoerd. Zij was. wat men noemt „een vrouw met een verleden", maar Madame de Rambouillet had baar tot ""eer en deugd teruggebracht, en haar, hoewel ze van burgerlijke afkomst was, onder haar machtige hoede genomen. En zij verdiende dat, zoowel om haar verschijning als om haar talent. Men noemde haar „de schoone leeuwin", om haar al te goudblonde lokken en haar

Sluiten