Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

Het Grand Levée eener achttiende-eeuwsche Fransche Dame.

Ik sprak U zooeven van de weelde, de ongebonden levensgewoonten en de onmatige luxe der achttiende eeuw.

i ttj Ztqt U meer ^ vele beschouwingen. Ik

zal U daarom, op het voetspoor van de Gouncourt, het grandlevee, d. w. z. het gereedmaken van het ochtendtoillette van eene aqhttiende-eeuwsche Fransche Dame der groote wereld beschrijven. Ge kunt U dan de persoordijkheid voorstellen, die wij straks zullen ontmoeten in de salons,

Eerst tegen elf uur in den morgen begint het dag te worden voor eene „dame du bon ton" van de achttiende eeuw, Tot dat oogenblik: is de dag er nog niet, dat is de onaantastbare zegswijze, die hare deur gesloten houdt. Een lichtstraal, die oneerbiedig door de gesloten luiken dringt, een blafje van een troetelhondje dat sluimert aan haar voeteinde, doet haar ontwaken. Zij vouwt de prachtige bedgordijnen open, slaat de oogen op in het halfduister der kamer ... en belt. Een klein klopje op de deur: de femme de chambre komt het vuur brengen. De meesteres vraagt, welk weer het is zij beklaagt er zich over, dat ze een vreeselijken nacht gehad heeft terwijl ze haar lippen met een kopje chocolade bevochtigt. Dan zet ze haar voetjes op het dikke tapijt, en gaat op den rand van het ledikant zitten, terwijl ze met de eene hand het hondje aait, en met de andere haar kleeren aanvat Zij laat zich de kleeren brengen door haar twee kamervrouwen, die haar, geknield haar kleine ochtendmuiltjes aanschuiven. Op de armen der vrouwen wordt zij naar een prachtige sofa gedragen, et voilé. madame devant sa toilette. In het slaapvertrek van eene achttiende eeuwsche dame is dat toilette een heiligdom! Het is een tafel, waar zich een zeldzame Kristallen spiegel op verheft

Sluiten