Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV

De invloed van de Fransche vrouw op het sociale leven der achttiende eeuw.

Het kon niet uitblijven of de vrouw, zoo uitdagend bekoorlijk, zoo weinig scrupuleus in hare gunsten, zoo tot het uiterst intelligent, literair, politiek, wetenschappelijk ontwikkeld, en daarbij door haar inner lijken onvrede hunkerend naar bezigheid en levend te midden van een maatschappij die weinig vastheid vertoonde en weinig kracht van beginsel, moest eene ontzaglijke beteekenis verkrijgen voor het openbare leven.

De vrouw beheerscht de achttiende eeuw. Zij beheerscht den Koning en het land, de samenstelling der staatkundige verbonden, oorlog en vrede, kunst, wetenschap, mode, en niet het minst de carrières, zij bergt ze in de plooien van haar

gewaad, zij buigt ze naar haar grillen en hartstochten Geen

groote publieke gebeurtenis, geen schandaal of zij heeft er de hand in. Zij geeft leiding aan de binnenlandsche en buitenlandsche politiek, zij geeft opdrachten aan de ministers en heeft invloed op de gezanten. En deze heerschappij van de vrouw, waar zelfs de Koning aan onderworpen is, oefent zij evenzeer uit aan den huiselijken haard. De macht van den echtgenoot is aan de hare onderworpen, zooals in den Staat dc macht van Koning en Munsters. De kleine gemeenschap van het huisgezin, waar de echtgenoot is buitengesloten behoort haar toe. Bestellingen, leveranties, alles gaat op naam van Madame. „Men bezoekt Madame", „komt aan den disch van Madame", het zijn alle zegswijzen welke een denkbeeld geven van het machtsverlies van den echtgenoot, van de ontwikkeling der autoriteit van de vrouw.

Ge begrijpt nu, na deze korte kenschetsing, waarom het salon der achttiende eeuw een zoo buitengewoon belangrijk cultureel centrum is geweest. Het salon werd de plaats waar

Sluiten