Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Hertog van Maine was wel een ontwikkeld man, maar had toch niet buitengewoon veel talent, hij kon zich nimmer buiten de gedachtenwereld begeven, waarin hij was opgevoed, en maakte daardoor een wat verlegen figuur in de groote wereld van dien tijd.

De Hertogin daarentegen was weetgierig, ondernemend, heerschzuchtig en phantastisch aangelegd, maar haar phantastische escapades bleven altijd binnen de kunstzinnige en tooverachtige spheer die zij zichzelve had geschapen.

Nauwelijks getrouwd, legde het hertoginnetje de hand op haar timiden echtgenoot en onderwierp hem volkomen aan hare macht. Zij droomde van toekomstigen roem, van politieke grootheid, en wilde zoo gemakkelijk en souverein leven als maar kon, zoo weinig doenlijk aan anderen geven en al haar grillen den vrijen teugel laten vieren. Zij begeerde een Hof, waar zij meesteres zou zijn, en waar geen ster zóu schitteren die met de hare zou zijn te vergelijken. En toen Monsieur du Maine het kasteel Sceaux had gekocht voor 900.000 ponden gouds, kon zij den droom verwezenlijken, en van haar woning maken een Versailles in het klein.

Onder de leermeesters van den Hertog van Maine was een zekere de Malezieu, een geleerd man die thuis was in de t wiskunde, die Grieksch en Latijn had bestudeerd, en de litera- \ tuur van den dag had gevolgd, die gedichten kón improviseer en, I en die in zijn dienstbaren staat alle voordeelen genoot van een algemeen ontwikkelde middelmatigheid. Deze de Malizieu nu, werd de voornaamste persoon aan het hof der hertogin, het bekende Cour de Sceaux. Als wij hooren dat men te Sceaux, waar toch geesten als Voltaire verkeerden, zijne uitspraken begroette met: „le Maitre la dit", als wij vernemen dat hij lid was van de académie des Sciences en de académie francaise, dan moeten wij wel aannemen dat het een man was met vele qualiteiten. Maar Madame de Staal-Delaunay, die in haar „Mémoires" een scherper en nuchterder kijk vertoonde dan de meesten har er tijdgenooten — en zij kon la Cour de Sceaux kennen, want zij is er zelve een der bekende persoonlijkheden van — zegt van de_Malizieu dat hij was: overdreven beleefd, demonstratief en plat, zonder veel oordeel des onderscheids, indien hem dat oordeel niet nuttig kon zijn. Maar hij was een

Sluiten