Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

man vol activiteit, een robuust temperament, dat soms ook wel fijne karaktertrekken vertoonde, een man met een fond van geleerdheid, maar een geleerdheid die niet toenam met de jaren, een man die van zijne bekwaamheden'partij trok om de gevierde held te zijn in de voorname wereld, een man van ontwikkeling en geest, maar die alleen een genie kon worden in een kleine coterie. Hij vond die coterie te Sceaux, en kon haar gedurende vijf en twintig jaren vervullen met zijn geest, en er zich doen erkennen als een belangrijke verschijning. Op drie plaatsen in Parijs sprak men van „le grand Malezieu" zonder te glimlachen.

De Duchesse du Maine laat als zij de femme Savante wil spelen altijd Malezieu komen, hij wordt vergeleken bij Plato, bij Pythagoras, hij legt de Grieksche tragedies uit, hij houdt redevoeringen over de onsterfelijkheid der ziel of vertoont voor net illustere gezelschapastronomische of natuurkundige demonstraties. En de bekoorlijke en verheven leerlinge eischt voor de woorden van haar leermeester een autoriteit op; die men niet moet weerstreven. Als Fontenelle iets zegt tot Malezieu, heeft Fontenelle ongelijk, Voltaire heeft zich met Malezieus letterkundige inzichten te vereenigen, ofschoon er wel tien Malezieus gaan in één Voltaire.

Vaker nog dan de geleerde mentor is Malezieu als opperceremoniemeester, de leider van de dolste festijnen. Plotselinge invallen, allegorieën, drinkliedjes, antieke comedies. hekeldichten, hij zet het alles in elkaar op het eerste bevel van de princes, hij doet wat van hem geëischt wordt, en schiet nimmer te kort. De eerste vijftien jaren van het Cour de Sceaux is hij'de ziel van het feestelijk bedrijf, de groote régisseur. En hij moet heel wat op zijn horens hebben gehad! Want het hertoginnetje was grillig, en haar geboden waren de geboden van een godin. Zij had den moed, de heerschzucht, de ontstuimigheid van haar voorvader Condé, maar zij verspilde die eigenschappen aan de geneugten. Onbarmhartig was zij in haar spot, in haar spelen met de menschen. Als embleem had zij gekozen een bij, met het onderschrift „zij is klein, maar maakt wreede wonden".

Sluiten