Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIV.

De Salons der Encyclopaedie, Inleiding.

om?treet°nirST O ? 5 ^ ^ heb binnen9eIeid boeiden omstreeks 1750. Om de verdere ontwikkeling van het

Fransche salon n de achttiende eeuw te kunnen begrijpen ^ Tl0118 m he] rekenschap geven van de groote cultureele beweging der Encydopaedteto. In October 1750 verscheen de inleiding der Encyclopaedie. en in de!Xc«M préluninau-e werden door d'Alembert hare algemeene princuïï mteengezet. In de eerste plaats zou de Encyclopaedie een t* Cen verzameling monographieën m alphabetische volgorde gerangschikt. Maar dit niet alleen. Men stelde ach ook voor. het onderling verband vastTe houden tusschen de verschillende wetenschappen, tusschen de verscbjnselen uit natuur- en geestesleven. De gedachte van een encydopaecke. wehce niet uitsluitend dienen zou om het geheugen te hulp te komen, maar om een verband aan te dC wetenschappen was van den

feten LT1^ S"^ °e FraDSche Encydopaedisten brachten haar in praktijk, en noemden deze gedachte van

^ote^qSurhan9' *» ^d°P^n b9oom: larbre

JS^u en?d°P?ediscö streven, in aanleg van zuiver techmsch-wetenschappeüjken aard, moest van zelve leiden tS een wijsgeeng systeem Indien men zich met de organiek en de Tlt^t dZ VerSchiUcnde wetenschappen bezighoudt rijt al spoedig de vraag: waar komen de\primitieve, de eerstaanwezige ideeën vandaan? Dit vraagstuk was ll ^iaTznt uitgewerkt door Locke en Condillac. de EncyclopTS dachten voort in hunne lijn. het waren experimenteel

Sluiten