Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kleurig is, wat in werkelijkheid niet méér waarde heeft dan een surrogaat van geluk. Uiterlijk zal er aan de verhouding tusschen je zuster en zwager misschien niets veranderd zijn; ze hebben immers nog vertrouwelijk samen geloopen,na die scène? Van geluk was toen natuurlijk weinig sprake meer.

,,'n Ideaal is *t nooit geweest, zou 't nooit geworden zijn ook. Wat kon je verwachten van die twee met hun eigenaardige levensopvatting, zoo vlak, zoo absoluutongodsdienstig.

„Toch moet je niet denken, dat de huwelijken van Katholieken altijd gelukkig zijn. Vergeet niet, 'n massa Katholieken zetten geen voetstap over het lijntje van den plicht — als ze dat zelfs bereiken. Sommigen beschouwen hun geloof als *n soort van conventie, waaraan als beschaafd mensch moet worden meegedaan. Anderen, ach die bezitten het als een erfstuk, overgegaan van geslacht op geslacht; somwijlen hindert hun het „meubel," dat ouderwetsch is geworden ; ze schamen zich er voor en zullen het met zorg voor het oog van anderen verbergen.'

Clémence haalde de schouders op.

„Ik zeg 't natuurlijk niet," hernam Leny, „om mijn geloofsgenooten af te breken, maar alléén omdat jij met je verwachtingen niet te hoog zult vliegen! Je begrijpt, dat ik dergelijke systemen afkeur ; 'k heb liever te doen met andersdenkenden, aan wie de waarheid vreemd is, dan met zulke halve Katholieken, Katholieken-van-naam.

Sluiten