Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blik over de regels en bijna gulzig nam ze het blijde nieuws tot zich.

.... „Wat valt er alweer een massa te vertellen 1 Het allereerst een verrukkelijk nieuws : we maken ons opnieuw gereed tot de ontvangst van een baby! Soms zou ik 't willen uitzingen van vreugde, want nu 'k eenmaal van nabij heb geweten, wat het is 'n kind te mogen bezitten en te moeten afgeven, is nog véél dringender mijn verlangen geworden. Daardoor ken ik óók momenten van nijpenden angst. Verbeeld je, dat mij opnieuw de teleurstelling wacht van den eersten keer! Als k dan tenminste gelijk met het kind maar sterven mag. Natuurlijk, liever, duizendmaal liever zal 't mij zijn, om beiden te mogen leven. Daar moet jij voor bidden. Wat een dwaze vraag uit mijn mond ! Maar zóó hoog kan de angst stijgen in een menschenleven, dat je zulke vragen naar de lippen komen. Ik kan niet bidden, maar jij kunt gelooven en daarom ook bidden. Ik heb vertrouwen in dat gebed van jou, want ten slotte moet ik toegeven, dat er een God bestaat, die elk leven stuurt in de richting, welke Hij verkiest, en dat Hij sommige van zijn schepselen roept, ja bijna dwingt om Hem te dienen.

Wat André betreft, als je weer komt op „Sunny Home , zal je hem veel veranderd vinden. De ééne ontgoocheling na de andere — je weet hé, dat 't met die uitgeverszaak ook heelemaal is misgeloopen? — heeft hem ten slotte wijzer en bezadigder doen worden. Dat de teleurstel-

Sluiten