Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dingen en oude zienswijzen, als hield „De Eenheid" eensklaps op bij het laatste „amen" van den geliefden spreker en het laatste woord van het beminde boek.

Tegenover dit dagelijks-wassend teveel aan week gedweep, aan onverteerde „mystiek", ook aan ongegrond en ondoordacht optimisme, en al het vooze en vage, dat verder met de moderne mystisch-aesthetische godzaligheid samenhangt wil het volgende zijn een bescheiden poging om het gekozen onderwerp op te trekken, uit te bouwen, naar alle zijden te ontwikkelen op geen anderen basis of vooraf-aangenomen richtsnoer dan het besef der Eenheid van alle dingen. Daaruit alleen kan en zal al het volgende langs zuiver logischen weg worden afgeleid.

En daarbij is vooral gestreefd naar eenvoud in de uitdrukkingswijze — ware het slechts uit weerzin tegen de meer en meer gebruikelijke onverteerde en onverteerbare mystischfilosofisch-theologische terminologie — naar duidelijkheid van den betoogtrant en naar het vermijden dier persoonlijke oordeelvellingen, willekeurige waardeeringen en spontane uitingen van bewondering en afkeer, die in een overzicht als wij beoogen te geven, niet op hun plaats zouden zijn, doch waarvan het ontbreken geenszins aan kilheid en onbewogenheid behoeft te worden toegeschreven.

Sluiten