Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uzelf? Houdt u rustig aan wat u gezegd en geleerd wordt: Niet denken, maar gelooven. En met welk een kracht- en gloedvolle overtuiging geeselt hij den „hoogmoedige", die het zou durven wagen iets te betwijfelen, omdat het zijn persoonlijke redelijkheid niet bevredigt. Als van een OudTestamentischen profeet, niet twijfelend aan zijn goddelijke zending, klinken zijn toon en zijn taal! Het is dan ook OudTestamentisch en het is Middeleeuwsch en het is Zeventiende-eeuwsch — want dit is alles hetzelfde: maatschappelijk.

Het aanvaarden en verdedigen van- kerkelijke dogma's en kerkelijke tradities hangt zoo hier als daar, voortvloeiend uit het maatschappelijk instinct, waardoor de Godheid als Volksgod, als „Autoriteit", als koning of opperhoofd wordt gevoeld, met het aannemen en verdedigen van maatschappelijke tradities en dogma's tezamen.

En Bossuet heeft dus — evenals Dante — Jezus den toehoorder weer als toonbeeld van een braaf en gehoorzaam burger voorgehouden; hij de geboren slooper, die geen zijner voorschriften inleidt dan met een herinnering aan en een verwerping van de geschreven wet. „Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: gij zult den eed niet breken" — maar ik zeg u: „zweert ganschelijk niet" en zoo tekst achter tekst — slag op slag als om met klem en nadruk te betoogen: houdt u niet aan uw autoriteiten, maar luister naar mij, die de stem ben van uw eigen rede en van uw eigen geweten.

Alles wat de onbevooroordeelde lezer in Christus en zijn leer onderkent als de hoogste zachtmoedigheid bij het redelijk besef dat de roeping vervuld en het deel gedragen moet worden, zijn kalmte tegen het geweld, zijn waardig zwijgen voor Pilatus — alles waarin we des wijzen afkeer van nutteloos geraas en de echte nederigheid van den Christen gevoelen —

Sluiten