Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De objectieve geest.

Gezelschap voor Philosophie en Parapsychologie te 's-Gravenhage. Bede van prof. dr. A. Messer.

In het Gezelschap voor Philosophie en Parapsychologie te 's-Gravenhage heeft de bekende geleerde prof. dr. A. Messer uit Siegen Dinsdagavond een rede gehouden over den objectieven geest".

Prof. Messer begon met uit te leggen wat men onder het begrip objectieve geest heeft te verstaan.

Spreekt, men van den geest der middeleeuwen ot der renaissance dan voelt men daarin iets dat boven het individueele uitgaat, een eenheid boven een volk of een hoop van volkeren Dit is de objectieve geest; de som van wat velen innerlijk gemeen hebben en dat in een levensgemeenschap, in het bizonder die van een volk tot -uitdrukking komt in de gedaante van een cu i tuur.

Spr zette vervolgens de wijze, waarop de objectieve geest werkt en de verhouding van den objectieven geest tot den persoonlijken geest van de afzonderlijke individuen op' de voornaamste gebieden van het cultureele leven rtw S»eil wetenschap, techniek, moraal, ïecnt, religie, levenstijl en kunst, politiek en opvoeding, uiteen.

„wlj-^e?.s er op' dat net eigenlijke van de taal niet m haar woorden bestaat, maar in haar gedachtenwereld, die voor de verschillende talen soms tamelijk ver uiteen ligt. De door hun bewustzijn gescheiden individuen vinden gemeenschap m de gedachtenwereld hunner taal ue taal is zoo beschouwd de meest directe mins

Wi«enJ>bje(ïteveS geest Ten aanzien van £fw 6m wetenschap vindt ieder, die zich kennis wil verwerven een schat van geestelijk gemeen goed, dat wij overgeërfd hebben van vroegere gedachten. Niemand kan daarbuiten en wie werkelijk mensch wil worden moet ™ ach een zn het nog zoo beperkt, gedeelte van hS^L?1?^?- ™e. verder gaat ondervindt, dat het geestelijke bezat, dat men verworven heeft

datescrfeidtn tegenstellin* met het materleele. I

«r^rt,?^ m°?al betreft: men wordt innerlijk I S^iLdO0r de §'em.eensohap waarin men leeft. ■ Bizondere persoonlijkheden kunnen moreele I waarden, die men niet kende of als secundair ■ beschouwde op den voorgrond brengen I Ook m levensstijl, kunst en de mode ziet ■ men den algemeenen geest. Stijl is datgene wat I gemeenschappelijk is in de vormgeving van een I zekere tijdsperiode of een zekere "r«u" I menschen. Dit geldt evenzeer van den levens- I st«l en de mode. Op. het gebied van de kunst 1|

I kUIHMn Cr/W» ~ ,,„ , .

1 a ^ysi^^i^x

aok h Z IZ^11.™1, te ver af te wijken

altijd noodia' ?ón nw ? °P' Zlj hebben meLrïïZi kJ00,.met aanstonds dan toch

de anht*rhm,^? 8«»t n«t met de epigenen.

VP7-f«rim«m.— Ji ' „ . ~" '^-vuo cUIMSSIOOTieiW)

smaak; hmtT».*s op het gebied van

zeer e^mw^^J^^J^^ een

een o-ico^ ZF. "^u.ucu van nuis uit

niet, dit ^7^ik^%Z^t^^^

voel kfnU1ecMerVmerS,V°,neC,ht en

dom vPrL^IZeJ mettertijd m werkelijk eieen-

een in de lucht hLl°£,« het ^praten van tolï ^keiak"^^^^^ mettertijd

van rtU ^irAZ.™ een zeer duidelijke vorm

wjci,neven Beest tvo^hia ,

or^^ii^^en. invloed om^theT £ïï

alles «m*; t»»3« r":_ uc <«"im«k scnijnt mist

I«? ^gelijk in h^^e^

stand ^ kuSn brengen611 °m het nieUwe tot

«mm „X" 7.an de P?ntiek heeft men het

rhW fe „S.„ ^^i^nj^neden de verande-

komen- er niet tenSf dl ZZfertiTJ^ E is onze man. Overigens is ernn Tgt:,dat

tiek ™V w„r„„ _ 1 ?cne buitenlandsche noli-

— uuvoeaers «n co™,™ „«_

njKe overbrengers van fler,«KSUfüfi ae eigen-

WÏÏ ^ vaiiCtdeVehicnfSt merkt

1 Hegelf dteheTo„IKLTi!,™n.

wereldproces in Jhet SV1 ,het geheele geschiedenis leidt blzonder den loop van de

objectieve ge'est ^T!?,L&^r. *

wezen acht» ,j„ .■ ""^"""eei-metap<nysisch

de n™«. "JQ,lviauen KS. maar alleen in

sreRRt. o-oi^f ^""oestaan van den objectieven

obiecHm,»;, -J"*"' onderscheiding van den

kunnen noemen SS!9*? , geest zou

verstaan alle relatief-hliivm-TL ■ ,..men te Epemha™ ,,^+u.r.._el _DllJvende, zinnelijk waar-

I «8geh va^ ™ ?f M™..,?est' dat wil

vormen. VCI v ulae maiviauen,

De ïfinratw „

Greve» S 'Ju' gezelschap dr.

den spreker begroet enTri» Var} de vergadering ' het GenoXtoo^i: val

de T.naf ^_ i.1" —"vjroeuiian. mr

I vrouw ™n l^„™r- Nederbtirgh en me-

1 heeft „„"". "'■''^^^"«o'orcn herdacht had wooMen danf S*, PL°f- M?sser in warme

wekkende voordracht Jn ^ belanS-

Sluiten