Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ROTTERDAMS €H3

De voornaamste taak van deze commissie ifl na te gaan of de maatregelen die de staten genomen hebben voor de toepassing van de sancties overeenstemmen met de door hen aanvaarde adviezen van de coördinatiecommissie.

Het volkenbondssecretariaat had voor deze gelegenheid een tabel opgemaakt van de landen maar He verschillende maatregelen op het oogen¬

blik worden toegepast. Hieruit zal men tevens zich een duidelijk beeld vormen van de staten, die met het uitvoeren van dé op zich genomen verplichtingen nog achteraan komen.

Het verbod van wapenlevering naar Italië wordt thans door 48 volkenbondsstaten toegepast. De Volkenbond. telt, zooals men weet, 58 leden. Trekt men hiervan beidé partijen

namelijk Italië en Abessinië af en bovenalen Albanië, Hongarije, Oostenrijk en Paraguay, welke vier landen zich niet bij de sanctiemaatregelen hebben willen aansluiten dan ziet mm rtn.t slechte bii vier van de 52 staten die

zich met de sancties een verklaard hebben, het

wanenernbareo noe niet in werking getreden is.

Deze vier staten zijn Afganistan, dat evenwel

heeft aangekondigd dat maatregelen in voor

bereiding zijn, Bolivia, Guatemala en Salvador, die nner niets verder van zich hebben laten

hooren dan de principieele algemeene bereidverklaring aan de sancties te zullen meedoen.

Bovendien moet nog worden opgemerkt, dat Zwitserland en Luxemburg, zooals men zich herinneren zal, uit overwegingen van neutraliteit het verbod van wapenuitvoer op beide oorlog-] voerende landen toepassen.

De financieele sancties worden thans door . 44 Volkenbondsstaten toegepast. Behalve de . deserteurstaten" zooals Albanië, Hongarije,

Oostenrijk en Paraguay, ontbreken ook hier weer Afganistan, Bolivia, Guatemala en Salvador en" verder Ecuador, Panama, Peru en Uruguay. In vier van deze acht staten zijrl echter reeds maatregelen tot toepassing der financieele sancties in voorbereiding.

Het verbod van invoer van Italiaansche waren is in 38 staten thans in werking getreden. De vier „deserteur"-staten, de acht mogendheden die nog geen financieele sancties getroffen hebben en voorts Chili, China, Litauen, Nicaragua, Venezuela en Zwitserland, dit laatste land om de bekende redenen, ontbreken hier.

Tenslotte nassen 39 staten, leden van den

Volkenbond, het verbod van den uitvoer van zekere grondstoffen en producten naar Italië toe.

De ontbrekende landen zijn dezeime cue nog geen invoerverbod van Italiaansche waren hebben uitgevaardigd, behalve Zwitserland, dat wel aan het uitvoerverbod naar Italië meedoet.

Verschillende van de nog ontbrekende staten hebben echter ook hier medegedeeld dat een uitvoerverbod bij hen nog in voorbereiding is. Uit deze tabel blijkt, dat wanneer het om practische blijken van trouw aan de Volkenbondspolitiek gaat, het meerendeel der ZuidAmerikaansche staten verre bij de Europeesche achterstaat.

De commissie heeft twee ondercommissies benoemd, ëen voor de financieele sancties, die Westman tot voorzitter heeft en de tweede voor de andere sanctiemaatregelen, die de gedele-

-- --• "ntnniün°° tot voorzitter

Sluiten