Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik stuur Karei naar den Haag, om onder prins Maurits te dienen opzettelijk naar Holland want Holland zal nu

eenmaal in de toekomst de macht hebben"

„Holland? M'n vader zegt juist dat 't bezig is zich te ondergraven Met dat gekijf zonder end Dat die Scherpe

Resolutie van Augustus 'n burgeroorlog zal brengen"

Geen nood!" wuift heer Herman luchtig af. „Als de Nationale Synode maar eenmaal bijeen is de handvol

heerschzuchtige dwarsdrijvers zal wel leeren.". ...

„Wat in 't vrijgevochten Gemeenebest vrijheid betee-

kent zooals de papisten 't ook weten!" vult»Hendrik

bitter aan.

„Neen wat vrije waarheid is! Zij eischt de macht voor

zich, maar allen ten goede!" verbetert Fenne hem. „Zij overheerscht om geluk te brengen."

„Geluk?" Hendrik is ineens weer terug in het eigen innerlijk en ziet haar aan. Maar ze staart met een raadselachtig lachje van hem weg.

Juist komt Lijsje om de deur gluren en aanstonds achter haar verschijnen vrouwe Catharina en Karei, ,,'t Vette kalf zit aan 't braadspit," lacht die, z'n vriend op den schouder klappend.

„'k Heb al uw goedheid weinig verdiend," stamelt Hendrik den kring van die blij-levende menschen rondziende. „Maar

't lag buiten m'n bedoeling op de Laar te blijven Ik zou

trouwens op uw vroolijk huis een al te sombere gast zijn."

„Wij, die hem juist willen opvroolijken! Laat je ons nu zitten met 't feestmaal?" klaagt Karei.

Naast hem kijkt Lijsje met haar zonnige oogen naar Hendrik op... „Ik kan dansjes spelen op Anna's luit. Wil je 't hooren? Geef 'ns, Anna!" roept ze naar den erker. Maar Anna komt

Sluiten