Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't Sloopte hem. Eerst wierp hij zich op z'n boeken, maar die nuttelooze studie boeide hem niet. Toen probeerde hij 't met allerlei handenwerk, met het beheer van het landgoed.

Maar de doelloosheid van alles ontkrachtte hem en dan

nog: niets kon hij doen voor 't landgoed, of hij ontnam z'n vader werk, dat die noodig had om een levenstaak te hebben en niet heel en al in stugge somberheid te verzinken. Overal z'n vader en hij elkaar in den weg. Erger: zijn wil tegen z'n vaders

wil in, en al wat z'n vader wil, hém een walg Want

die weet maar twee mogelijkheden'voor hem: of rechten gaan studeeren in Leuven, of blijven, landedelman zooals hij, en

met hem compareeren in de Ridderschap van Veluwe

Zooals vroeger en nog de oudste zoon uit elk adellijk geslacht Z'n vader, trotsch op z'n trouw, mag er zich in

verlustigen daar als Katholiek te verschijnen! Zijn trots is een

andere Hij dankt ervoor in een hoek te worden geduwd.

Nooit! — Dat er nog bij, die eeuwige strijd in huis. En

hij, koppig tegen z'n vaders drijven in maar weerloos

tegen den drang van z'n eigen hart dat dreef hem telkens

en telkens weer naar debosschen om de Laar. Omdat hij hoopte, dichter in Fenne's nabijheid, ooit schim of schaduw van haar te zien, haar stem te hooren tusschen de boomen, of ineens, bij een bocht, vóór haar te staan! Na al dat verdwaasde dolen is 't vandaag dan eindelijk gebeurd. Anders dan bij ooit gedroomd had. Zooveel beter en beslissender. Want nu weet

hij wat ze wil van hem Hij? Maar voor haar kan hij

immers alles Ook trouweloos worden en verzaken ?

Och, dat geloof van hem! Is 't nog wat waard? Bidt hij, dan

is er immers alleen en altijd Fenne die hem aanziet niets

dan aldoor haar oogen. Alsof God uit haar oogen schouwt, het eeuwige.... God of de bekoring? Twijfelen ook hier?

Sluiten