Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III

Uiterlijk hadden de gesprekken van dien avond aan 't leven van Thilde noch van Siegfried iets veranderd en oppervlakkig geoordeeld konden ze de ontijdige uiting schijnen van 'n mismoedige bui of 'n artistieke gril.

Thilde, in optimistische oogenblikken, hoopte dit inderdaad en gereeder, wijl Siegfried er niet meer op terugkwam. Nochtans had diens zwijgen 'n heel andere oorzaak. Als bij inzinking van geestkracht na z'n opgewonden betoogen, voelde hij z'n overmoed verschrompelen voor de nuchtere moeilijkheden van de daad.

Want welken weg hij nu moest bewandelen om in den kortsten tijd tot z'n doel te geraken, het was hem nog niet precies duidelijk. Er waren verschillende wegen, maar altijd, vreesde hij, zou z'n maatschappelijke welstand er althans tijde├╝jk bij achteruitgaan. En al verbeeldde fiij zich ook, onmiddeUijk bereid te zijn tot de opoffering van z'n zekere, veilige positie voor 'n misschie n moeilijk en wisselvallig bestaan, in niet te overwinnen twijfel-moed wilde hij den eersten stap tot 'n definitieven overgang maar uitstellen in de vage verwachting, dat het toeval hem te hulp zou komen. Onder z'n kennissen telde hij wel voorbeelden van artisten, die snel tot roem en fortuin gekomen waren, wier eerste artistieke daden, terecht of ten onrechte, onmiddeUijk de algemeene opmerkzaamheid hadden getrokken, echter de overgroote meerderheid van talentvollen wist hij nog in den moeilijken strijd

3

Sluiten