Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Loom stond hij op, het het gas ploffen in de studeerlamp boven z'n schrijftafel. Z'n blik viel bijna onmiddeUijk op het pakket, dat de post tijdens z'n afwezigheid moest hebben gebracht.

Zonder het nader te bezien wist hij reeds wat het bevatte: de partituur van z'n compositie, die de uitgever, bij wien hij 'n laatste poging tot uitgave had beproefd, terugzond. Het gaf hem nog maar 'n lichten schok van teleurstelling, zoo goed had hij er zich reeds op voorbereid. Tegelijk echter drong het zich aan hem op, dat z'n ontmoeting met van Rode dezen avond 'n keerpunt kon beteekenen in z'n leven. Brokken van hun gesprek suisden weer in z'n ooren, vaag en zonder samenhang, maar in die verwardheid vol geheimzinnige duiding. Had hij iets van van Rode te verwachten, zou deze hem heen kunnen helpen over z'n weifelend aarzelen?

'nOogenblik stond hij met verdwaasde blikken voor zich uit te staren, als was z'n kamer en met haar z'n leven op-eens wonderlijk van aspect veranderd. Doch toen met 'n nijdigen ruk trok hij z'n jas uit, smeet hem over z'n schrijftafel, smeet z'n hoed er boven op. En lachte honend over z'n gefantaseer. Wat kon er aan z'n leven veranderen ? Niets en niets en niets. Was het teruggestuurde manuscript niet het overduidelijk bewijs, dat hij geen geluk had? Dat was de realiteit en al het andere waren hersenschimmen van z'n lichtelijk door alcohol beneveld brein.

Sluiten