Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

patriciesche huis van de familie van Rode op de Markt, dat door 'n ieder, die niet tot de upper-ten van het stadje behoorde, met 'n zekeren schroomvollen eerbied werd aangezien, dat dit imponeerend-deftige huis voor hem, Siegfried Rumpke, zou opengaan, het wekte voldoening en schuchterheid tegelijk. Want diep-innerlijk zag hij, de burgerjongen, er toch wel even tegen op, de tamelijk hautaine mevrouw van Rode en de beide elegante, mondaine, niet minder voornaam-doende zusters van Otto te ontmoeten. Doch aan den anderen kant begreep hij, dat hij zich over z'n kinderachtige bedeesdheid heen moest zetten, dat 'n relatie met de van Rodes hem slechts voordeel kon brengen. En dus ging hij gretig op het voorstel van z'n nieuwen vriend in.

Eenige minuten later stonden ze samen op straat, stapte Siegfried met 'n eenigszins verheerlijkten glimlach op z'n gewoonlijk stroef-ernstig peinzers-gezicht naast de uiterlijk zeer verzorgde, aristocratische gestalte van van Rode. Want gevleid met de vriendschap van dezen voelde de jonge musicus zich wel degelijk en dat Otto daarvan door hun gezamenlijke wandeling naar z'n huis thans openlijk getuigde, vervulde hem met heimelijken trots, ondanks de aan- en opmerkingen van tante Cato en Thilde, toen hij haar van z'n ontmoeting op de sociƫteit vertelde. Weinig ingenomen met de vrienschappelijke tegemoetkoming van den jongen rijkaard met z'n bedenkelijke reputatie bleken de vrouwen, en de moederlijke vermaning van tante, dat Sieg op z'n hoede moest zijn voor den wereldschen jongeman, had hem al direct geirriteerd als 'n ongepaste inmenging in z'n aangelegenheden. Het waarschuwend betoog schoot hem weer te binnen, terwijl hij naast van Rode voortliep, onwillekeurig het zelf-bewuste air in gang en

Sluiten