Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezelschap om zich te panseren tegen wat hij zich opdrong te moeten beschouwen als overblijfselen van 'n kwezelige opvoeding. En 't lukte hem merkwaardig goed z'n godsdienstige en moreele angstvalligheden geleidelijk te onderdrukken. Hij overtuigde zich, dat het noodig was om aanspraak te kunnen maken /Op den naam van ontwikkeld man en ook voorzag hij, dat in de rol, die hij zich voor de toekomst droomde, geen plaats was voor overdreven godsdienstigheid. In korten tijd was hij op deze wijze van 'n pieusen, nauwgezetten jongeman tot 'n laks Christen en van 'n overtuigd Katholiek 'n scepticus geworden. En ook dit was door Thilde's ongesteldheid in de hand gewerkt. Want doordat zij, na haar herstel, zich zeer moest blijven ontzien, was hun gezamelijk ter kerke, ter biecht en communie gaan maanden lang achterwege gebleven en was hij, missend den zachten, innig-godvruchtigen aandrang van z'n meisje, begonnen z'n wekelijksche communie en dagelijksch mishooren na ■te laten. Hij ging nu nog maar alleen naar de kerk, wanneer z'n aanwezigheid als organist daar vereischt werd en deze taak, die hem vroeger het liefst was, begon hem hoe langer hoe meer tegen te staan. De Zondagen met hun Hoogmis, Vesper en Lof waren dagen geworden, waarop hij zich slachtoffer voelde van z'n plicht» sinds de Van Rodes spottend meewarig hem beklaagden met het minderwaardige baantje om zooveel uren het onmusicaal gezang van het koor en het geblaat van de vrome kudde te moeten begeleiden.

Evenals z'n godsdienstijver bezweek de eene kinderlijke devotie na de andere onder hun hoogmoedigen, doodenden spot, totdat ten laatste z'n religieus zieleleven tot volkomen geestelijke dorheid verviel.

Dit alles werd hij zich eigenlijk eerst goed bewust na

Sluiten