Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geluk en omdat ze geloofde, dat hij dit zocht op verkeerde wegen, waarop haar geweten haar verbood hem te volgen, zou ze voor hem blijven bidden tot hij tot beter inzicht zou zijn gekomen. En vurig hoopte ze dat de ontwaking uit z'n zelf-verblinding niet al te* droevig wezen mocht.

Siegfried ontving dezen brief van afscheid op den dag dat hij zich installeerde in z'n met kunstzinnige luxe ingerichte kamers en er z'n nieuwe vrienden wachtte om zn apartementen feestelijk in te wijden. Want als de meeste, tot plotselingen overvloed geraakten, had hij den smaak van feesten en slempen te pakken en was alles n aanleiding voor eetpartijen of clrinkgelagen.

riet was, of hij de waarde van het geld/in z'n levensperiode van schriele, berekenende zuinigheid slechts had leeren kennen om uit de toen opgedane ervaringen averechtsche conclusies te trekken. Want hij smeet met geld. Wel is waar ontving hij 'n aanzienlijk tantième van de recette van den avond-aan-avond vollen schouwburg, was het bedrag, dat hij van den uitgever van z'n operette kreeg n flinke som, genoot hij 'n aanmerkelijk inkomen als kapelmeester van Kalmanns ensemble, maar z'n leven was zoo verkwistend geworden, dat hij nagenoeg verteerde, wat hij verdiende.

In de al schaarscher wordende momenten van bezinning wanneer hij tot cijferen kwam, zag hij wel in, dat het bestaan, dat hij in den laatsten tijd leidde, ruineus was voor zn beurs als voor z'n gezondheid. Hij nam zich dan voor dit leven slechts een korte periode vol te houden, om in teugelloos genieten in te halen wat ta) m z n jeugd had moeten ontberen. Uitgeraasd, zou hij van zelf weer komen tot ernstiger, rustiger arbeid, paaide hij zich.

Sluiten