Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V

Het huwelijk van Siegfried Rumpke met Lilly Schönberg was 'n gebeurtenis, waarvan de reclame zich meester maakte en die zij opblies tot 'n belangrijk evenement. Geïllustreerde weekbladen brachten portretten van het jonge paar en lichtten hun lezers in over allerlei levensbizonderheden van deze „lievelingen van het publiek" in weeë, vleiende beschrijvingen en met journalistieke fantasie.

Lilly had deze opgeschroefde onbescheidenheid danig in de hand gewerkt, had interviews toegestaan en portretten niet alleen in allerlei rollen, maar ook uit haar privé leven ter reproductie aan de redacties toegezonden.

Doch Siegfried hinderde dat ijdele, behaagzieke gedoe in den grond gruwelijk. Met hoeveel gewoonten en opvattingen hij ook gebroken had, voor z'n huwelijk had hij zich nog al de poëzie gedroomd van stil, bijna schroomvol hunkerend hefdegeluk als 'n extatische, juichende meenvloeüng van twee'.'zielen.

En nu moest zich iedereen daarmee bemoeien, nu rafelde de journalist, die Lilly geinterviewd had, voor het publiek hun beider zieleleven, hun plannen voor de toekomst, hun leven in 't verleden uit elkaar, waar* Lilly nog onbetamelijk veel bij gefantaseerd had en de verslaggever het zijne aan toegevoegd. Dat de lezer op deze wijze toch slechts 'n volkomen verwrongen, Onjuist

Sluiten