Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wist hij onmiddellijk aller oogen op hen beiden gericht en zich het onderwerp van alle gesprekken.

Hij wist zich met Lilly het interessante artistenpaar, waaromheen de praat-grage menigte romantische en idyllische legenden weefde. En hij vond er aanvankelijk 'n heimelijk vermaak in om aan dergelijke sprookjes voedsel te geven, om telkens weer de aandacht op zich en z'n vrouw te vestigen, door zich veel in het pubhek te vertoonen en dat op 'n in het oog vallende manier zonder daarbij nochtans in grove aanstellerij te vervallen. De wetenschap, door het publiek benijd te worden als 'n man, wien de fortuin niets onthield, de aanraking der vaak onverholen afgunstige blikken van collega's waren hem dan 'n zeer apart genot, dat hem 'n sensatie van geluk gaf. Maar al spoedig kwam hij nuchter genoeg tegenover elke genieting te staan, om er zich niet al reeds rekenschap van te geven, dat ook dit 'n surrogaat was. Inderdaad begon het 'n tegenovergestelde uitwerking op hem te hebben, toen het nieuwe er afraakte. En in 'n plotsen, niet steeds te motiveeren ommekeer van z'n luim begonnen onbescheiden blikken hem te irriteeren, bovenal, wanneer ze z'n vrouw golden, die, behaagziek, ze eerder leek uit te lokken dan kwalijk te nemen. Dra begon jaloezie giftig in z'n hart te angelen en Lilly scheen er 'n duivelsch pleizier in te hebben af en toe 'n venijnig rukje aan dien angel te geven. Dan volgden de heftige scènes, die op 'n sentimenteele verzoening en betuigingen van schuld en berouw uitliepen. Het was als 'n spel van twee groote kinderen, 'n gevaarlijk plagerig spel, dat voor 't grillige wispelturige karakter van Liüy misschien 'n perverse aantrekkelijkheid had, maar den ernstig aangelegden, slechts tijdelijk gedesiquilibreerden Siegfried diep rampzalig

Sluiten