Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maakte. En nochtans hing hij met heel de kracht van z'n passie aan z'n vrouw, willigde critiekloos al haar verlangens in, onderwierp zich slaafs aan haar luimen. In de gestadige vrees haar te kunnen verhezen, omgaf hij haar met angstvallige zorg en toewijding, als 'n schat, dien hij ten koste van groote offers zich verworven had.

Inderdaad had hij voor Lilly het hoogste offer gebracht. Dat hij Thilde door haar had laten verdringen, er waren allerlei fraai-klinkende argumenten bij de hand om dat te verdedigen; dat hij echter voor haar ook z'n godsdienst had geofferd, had ondanks alle frasen, die z'n vrienden en hij zelf opdischten, meer dan iets anders z'n zielerust ondermijnd. En toch, vóór hij tot de uiterste consequentie van z'n daden overging, was de strijd noch lang, noch vinnig geweest. De kracht tot strijden had hij feitelijk al niet meer bezeten. Z'n omgang met de van Rode's, met hun liberale, hautaine beschouwing van al wat godsdienst was, al heetten ze dan ook nog katholiek, had z'n geloofsovertuiging stelselmatig de levenwekkende sappen uitgezogen en er het doodende gif van twijfel voor in de plaats gedroppeld. Verslapt in het godsdienstige en tot geestelijke dorheid geraakt, belandde hij in Amsterdam in millieus, waar men practisch en theoretisch den godsdienst bestreed als 'n verouderd begrip, nog slechts aangehangen door bedriegers en bedrogenen, 'n middel om de domme menigte te knechten en priesterheerschappij te handhaven, 'n liefhebberij voor ouwe vrouwen en kinderen, 'n beletsel om zich uit te leven, wat den vrijen mensch krachtens z'n aanleg toekwam.

Aanvankelijk had hij tegen al die stoute theoriën zwak durven protesteeren maar z'n nieuwe vrienden hadden hem met pakkende redeneeringen en hoon

Sluiten