Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geraaktheid over de onverschilligheid van de nieuwe kennissen voor z'n reputgge. allerminst, "maar deed veeleer allerlei moeite om in 't gevlij te^omen. En zoo nam hij ijverig deel aan hun bijeenkomsten,, verscheen trouw in hun stamkroeg, trachtte op allerlei wijze/ den kring van kennissen uit te breiden. Maar' van componeeren kwam niets. Het nieuwe afwisselingvolle leven van München nam hem voorloopig te veel in beslag. En ook scheen de opgewekte arbeidskst door het ongeregelde

r u3nu djat ^ ^ WH» Gebroken. Zoo ingespannen als hij had kunnen werken aan „die tolle Amerikanerin" ifgrmocht hij niet meer. Hij begreep, dat van de verwezenlijking van z'n plan, ff symfonie te^mponeeren voor groot Orkest, d$sJoute lievelingsdroom, toen hij nog de fcgjeheiden organist van de St. Janskerk was, eerst dan iets kon komefl, wanneer hij 'n ^getogen, rustig leven ging leiden, uitsluitend en alleen opgaande in z'n werk. Doch het w^ Ljfly, die hem daarin tegenwerkte. Vfur haar waren z'n hoogere verlangt^ 'n doelloos en zéfc nadeejig experiment. Zij verwachtte alles van 'n nieuwe operette, waarvoor Van Rode weer de tekst zou schrijven en waaryar* de hoofdspf speciaal op J^ar bizondere talenten berekend zou zijn. Zij lachte wat met Siegfrieds betoog, fl&njj n afkeer gekregen had van frivole amusementskunst, dat het z n eerzucht niet bevredigde, wanneer jmitatieZigeuner kapellen in restaurants en bars zijn walsen en marschen speelden. Maar ze rekende, hem voor de inkomsten, die hij er uit getrokkep h^ en nog trok.

En dit was wel het meest overredende' van haar betoogen. Want geld, geld hadd^^fo schrikbarende hoeveeDjeid noodig. Lilly ^nde er absoluut de waarde niet van en hij zelf bezweek gemakkehjk' voor elke verleiding om het met royale hand uit te geven. EvenaK

Sluiten