Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was, wilde hij z'n geldelijke onafhankelijkheid gebruiken om zich geheel te wijden aan 't bereiken van hoogere idealen. Want natuurlijk had hij de eerzucht van eiken artiest, die immers noodzakelijk is om je door de moeilijkheden heen te helpen en je scheppingsdrang levendig te houden... En hij was uitvoeriger over z'n toekomstplannen dan mededeelzaam over wat hij reeds gepresteerd had.

Doch kapelaan Grabinger begreep dit als 'n beminnelijke bescheidenheid en verlangde met aandrang de partituur van „die tolle Amerikanerin" door te spelen. Met de argeloosheid van den idealist, die leeft buiten alle wereldsch gedoe, informeerde hij kinderlijk-nieuwsgierig naar Siegfried's ervaringen als operette-componist, zonder dat het bij hem opkwam z'n goeien vriend Rumpke te verdenken van iets, dat hij als priester en als mensch streng veroordeelen moest. Al gaf deze onbevangenheid Siegfried 'n groote mate van veilige zekerheid, z'n eerlijkheid begon zich te verzetten. Hij kreeg het gevoel, of hij den trouwhartig in hem geloovenden, ouden studiemakker zat te bedriegen en 'n bekentenis drong naar z'n lippen, toen kapelaan Grabinger, plots van onderwerp veranderend, vroeg naar het meisje, waarover Siegfried in Regensburg met zooveel erkentelijke vereering placht te spreken. Was die jonge dame intusschen mevrouw Rumpke geworden? Maar dan toch in ieder geval was ze z'n verloofde....

Deze onverwachte belangstelling voor Thilde bracht Siegfried volkomen in de war.

Zoo kort mogelijk vertelde hij van 't verbreken van z'n engagement en z'n huwelijk met de zangeres Lilly Schönberg. Hij deed z'n best de waarheid niet al te veel geweld aan te doen en zich zelf de mooie rol te laten spelen, sprak van Tildes gebrek aan artisticiteit en de nood-

Sluiten