Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zakelijkheid voor 'n kunstenaar om 'n gelijkgestemde vrouw te hebben. Doch onder den doordringenden blik van z'n vrind voelde hij zich blozen en als van 'n hegenden schooljongen werd z'n verhaal al onsamenhangender. Totdat hij er bruusk 'n eind aan maakte en het vertrek van den trein als voorwendsel gebruikend, haastig afscheid nam.

Hoe onvoldaan over z'n onwaarachtige houding tegenover z'n vrind Siegfried zich diep-innerhjk ook voelde, toen nij dienzelfden avond in de eenzaamheid van z'n kamer z'n onverwachte ontmoeting overpeinsde, moest hij constateeren, dat er iets in z'n voordeel in hém veranderd was. Het was of hij iets teruggewonnen had voor z'n innerlijk leven, wat hij er vaag bewust in gemist had de laatste maanden. Hij geloofde, dat het voorbeeld van kapelaan Grabingers arbeidslust en de daarmee bereikte resultaten 'n weldadig en wedijver in hem hadden gewekt, 'n Zelfde lust om zich tot ingespannen werken te zetten was althans plotseling in hem ontbrand.

Hij was bijna verheugd, dat Lilly, als zoovele avonden, afwezig was; doch niet zooals anders gevoelde hij nu behoefte om buitenshuis, in z'n club of in een of ander café verstrooiing te zoeken en z'n ergenis en z'n leed te verzetten. Voor het eerst na de première van „die tolle Amerikanerin" kwam de waarachtige inspiratie tot daden in plaats van fantastische plannenmakerij hem begeesteren, 'n Nerveuse drift' was in hem gevaren. Hij zag aldoor voor zich de vergeestelijkte gestalte van kapelaan Grabinger, terwijl hij de partituur van z'n composities, de deelen van z'n boek met z'n teere, was-witte vingers doorbladerde. Hij klapte den vleugel open, Üet zich op de tabouret er voor neervallen en als in vervoering begon hij te verklanken, wat al zoo lang, maar nog slechts vaag waarneembaar, in z'n diepst-innerlijk zieleleven aan muziek geruischt had.

Sluiten