Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de pijniging der emoties, die wonderlijk tegenstrijdig waren. Het vermoeden, snel tot overtuiging rijpend, dat Lilly uitvoering gegeven had aan 'n lang overdacht plan en deze vlucht geenszins het gevolg was van 'n opwelling, gaf hem plots 'n geweldigen afkeer van de vrouw, die blijkbaar harteloos met hem gespeeld had en hem verket, nu hij niet langer zich wilde aanpassen aan haar grillen en nukken, maar integendeel volgzaamheid van haar verlangde. En in dit oogenblik geloofde bij haar te haten, geloofde hij 'n verluchting van z'n gemoed te gevoelen, als bij 'n eindelijke bevrijding van kwellende slavernij. Doch niet lang was dit de alles overheerschende bewustwording. Want nu hij zich verlaten wist door haar, voor wie bij zooveel had opgeofferd, kwam 'n diepe droefheid z'n hart bevangen, besefte hij eigenlijk pas goed, dat hun samenleven, hoezeer ook door oneenigheid en twisten vertroebeld, z'n diepst innerlijk zieleleven wel degelijk zóó doorvezeld had, dat 'n losscheuren niet mogelijk was zonder smart. En ook deed hem dit plotse einde, dit onvoorziene vrijworden van den weg, dien hij voortaan gaan wilde, niet ruimer ademen. Na de lange, ernstige gesprekken, die hij met • kapelaan Grabinger en Van Rode over deze kwestie had gevoerd en na 't ernstig eigen peilen zijner verantwoordelijkheid, kon hij er niet mede tevreden zijn zich zelf geborgen te weten. Als 'n heerlijken plicht, maar ook als 'n uitboeting van het vele, dat hij tegen z'n evenmensen had misdreven, had hij de moeilijke taak willen aanvaarden Lilly voor God en godsdienst te winnen. Doch nu, op het beslissende keerpunt was ze hem ontglipt en God alleen wist, wat haar toekomst was. Want in welke verhoudingen ging ze zich begeven met haar vlindernatuur? Wat zou er van haar worden

Sluiten