Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geworden en nooit tevreden. Z'n vrinden moesten hem er steeds toe dwingen z'n composities te publiceeren en slechts aan weinig artisten stond hij de vertolking toe van z'n liederen in manuscript. Alles wat zweemde naar het theatrale of naar effect-bejag was bij hem uit den booze geworden en z'n conflicten met gevierde zangers en zangeressen, die zich vergrepen aan het teer-vrome van z'n kunst, waren niet zeldzaam. De kluizenaar van Dachau, zooals men hem spottend was gaan noemen, was voor de groote menigte oppervlakkige beoordeelaars geen beminnelijk mensch, maar 'n veeleischende zonderling. Doch het kleine clubje vrinden hing hem met eerbiedige bewondering aan.

Lilly's spoor was Siegfried bijster geraakt. Tegen de echtscheiding, die zij doorgedreven had, had hij zich niet willen noch kunnen verzetten, omdat z'n huwelijk met haar voor de Kerk niet geldig was geweest. Trouwens, z'n gevoelens voor haar waren volkomen veranderd. Z'n passie was reeds lang uitgedoofd en voor waardeering hadden haar gedragingen tegenover hem geen plaats gelaten. Wat gebeurd was na haar vlucht, had slechts haar cynisch egoisme in alle weerzinwekkendheid getoond. Maar de verbittering, die dit eerst bij Siegfried tegen haar had gewekt, was overwonnen. In z'n gelouterde, van zelfzucht bevrijde ziel kon slechts medelijden met haar bestaan.

Nu leefde in hem 'n gevoel, als 'n vader moet hebben voor 'n afgedwaalde dochter. Nog altijd was hij vol zorg. Zoolang dat mogelijk geweest was, had hij haar gangen nagegaan om onmiddellijk te kunnen helpen, wanneer Lilly z'n hulp mocht noodig hebben. Doch vooralsnog bleek zij daaraan geen behoefte te hebben. Eerst ging het gerucht, dat zij in 't huwelijk zou treden

Sluiten