Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En zoo gingen de jaren in uiterlijke en innerlijke rust» alleen doorkankerd van zorg voor Lilly. Maar nu kwam het leven hem weer terugeischen. Z'n oratorium was voltooid en z'n vereerders bereidden de uitvoering ervan voor. Zelf had hij zich op den achtergrond willen houden maar tenslotte was hij bezweken voor den aandrang van z'n vrinden om het werk zelf in de Tonhalle te dirigeeren. De dagen van voorbereiding brachten van zelf weer in z'n herinnering den tijd, dat hij met z'n eerste groote compositie, z'n operette, voor den dag kwam.

Ook nu doorbeefde hem wel weer 'n nerveuse spanning, te kwellender na de lange periode van evenwichtige rust, van zelf-inkeer en overgegeven arbeid. Maar overigens, hoe anders was z'n gemoedsstemming. Nu was -z'n streven niet gericht op uiterlijke successen, geen oogenblik bezielde hem het verlangen naar geld of roem, hij had geen concessies gedaan aan den heerschenden smaak van het pubhek, neen, wars van dit alles was hij z'n eigen weg gegaan, zich er niet om bekommerend of velen of weinigen hem zouden kunnen volgen. Hij had de onverdeelde bewondering van z'n vrind Grabinger en de musici, die z'n intieme vrinden waren en dat gaf hem tenslotte 'n rustig vertrouwen.

Maar desondanks verwachtte hij met spanning den grooten dag, waarop hij voor het eerst z'n eigen werk in de machtige bezetting van koor en orkest zou hooren. De laatste repetities vóór de uitvoering zou hij zelf leiden, de medewerking van eenige eminente solisten was verzekerd, de Hollandsche club en de Duitsche bewonderaars bereidden in stilte 'n sympathieke huldiging van den bescheiden componist voor, het verwende München begon aan de uitvoering zelfs de beteekenis van 'n evenement te hechten. Doch de, zij het

Sluiten