Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liever in het roefje, want de slaapkamertjes kwamen als hutten met kooien op die eetkamer uit. We hielden ons bezig met het vreemdelingen-boek door te bladeren en daaruit de geschiedenis van dit in eenzame hoogten liggende bergslot te putten.

Met het jaar 1872 begint ze.

Eerst komen de leden der familie de Clonie Mc Lennan en eenige gasten boven; soms blijven de kinderen weken lang! Daarna verschijnen'al meer en meer menschen uit Java en vreemdelingen, die van de gastvrije gelegenheid, door de Mc Lennans geboden, gebruik maken en, naast hun ervaringen, woorden van dank neerschrijven. Jagers verhalen van hun jachten, bergbestijgers van den tijd, die zij noodig hadden om boven op de toppen te komen, van wolken, die hun het uitzicht benamen of van schitterende panorama's.

Poëtasters rijmen verzen over de vergeten ziel en alle klagen over de koude, die zij moeten lijden.

Merkwaardig is dan ook de veelvuldigheid van temperatuur-opgaven. Het zijn temperaturen, die in Holland van een zachten winter of liefelijke lente zouden getuigen, maar door de Indische laaglanders met hun door zwoele warmte verweekte huid als nijpend koud worden uitgekreten.

„Ik heb het nog nooit in mijn l^ven zoo koud gehad", schrijft een Soerabajasche jonkvrouw, die vermoedelijk zonder schip in Indië kwam.

De eenige opgave waaraan een meteoroloog iets kan hebben, is van Eugene Dubois, den ontdekker van den voorhistorischen Javaanschen aapmensen, den pithecantropos erectus.

Zeventien Mei-dagen bracht hij te Lalidjiwo door en de aanwijzingen van den thermometer, geregeld 's morgens en 's avonds te zes ure en ook 's middags* om twaalf uur waargenomen, teekende hij in het boek op; 38° Fahrenheit is de laagste temperatuur uit die reeks.

De heldere Oostmoessonmaanden, vooral Augustus, zijn echter veel kouder dan Mei en enkele bezoekers moesten vrieskoude doorstaan.

29° F. was de laagste temperatuur, die ik aangeteekend vond en dat door iemand wiens opgaven vertrouwen inboezemden.

Herhaaldelijk kwamen deerniswekkende relasen over de schrikkelijke koude voor, met berichten over water dat 's nachts buiten had gestaan en

Sluiten