Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's morgens met een ijslaag bedekt was; maar dat was wel meest een gevolg van uitstraling tegen den helderen hemel, wat veel sterker daarboven in de ijle atmospheer is, dan beneden in de laagvlakte. De luchttemperatuur behoeft daarom nog niet beneden het vriespunt te zijn gedaald.

Toch zijn zulke terreinen aan den voet van steile, hoogere bergen gelegen, 's nachts bizonder koud. De lucht koelt door de uitstraling sterk af, en blijft in de nachtstilte op het vlakke terrein stagneeren.

Nog sterker doet zich dat in een keteldal voelen; zoo daalt op het Idjen-plateau, dat de oude kraterbodem van den oorspronkelijken, reusachtigen Idjen-vulkaan is, de temperatuur in heldere nachten tot dicht bij het vriespunt, niettegenstaande de hoogte boven den zeespiegel niet meer dan een drie duizend voet bedraagt.

Hooge toppen daarentegen worden omspoeld door de lucht uit de vrije atmospheer, die geen -dagelijksche temperatuur-schommeling ondergaat en blijven dientengevolge 's nachts veel' warmer.

Zoo zag ik, in een helderen, steenkouden Juninacht van Kandang Badak vertrokken, boven op den 600 meter hoogeren Pangerango-top de thermometer niet lager, maar integendeel vier graden (Celsius) hooger wijzen dan beneden.

De verdere lectuur van het vreemdelingenboek gaf weinig opmerkelijks en vooral geen litterair genoegen; groote Goden! wat een verzen en welke flauwiteiten!

Merkwaardig enkel was een bijdrage van een bezoeker, die het tot stand had gebracht om met zijn koude vingers twaalf, ongelogen twaalf, bladzijden vol te schrijven, èn dat met een dusdanig oude wijvengeleuter, dat het den lezer wee om het harte werd en het niet te verwonderen was, dat het omlijst was van tal van honende kantteekeningen van de hand van latere bezoekers.

Slaapverwekkend was het zeker en weldra was alles te Lalidjiwo in rust. behalve het beekje dat onder 'thuis door stroomde; maar de nacht was zoo intens stil, dat zelfs zijn eentonig gemurmel de stilte niet kon verbreken.

Sluiten