Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der aardspanningen en het meegeven der verwrongen aardlagen bij aardbevingen, al metende te volgen, om, zoodoende, het optreden -van verhoogde activiteit te kunnen verklaren, ja, misschien te voorspellen. Maar toen meende ik het grimmige gegrom, dat uit de diepe kolk naar mij opsteeg, in een ironisch gegrinnik te hooren overgaan. Aangetrokken heb ik mij dat maar niet, want ik dacht aan zoo menig ander ten slotte toch ontraadseld natuurgeheim. Daar ik echter onze huidige volslagen onmacht zou moeten erkennen, heb ik toen de terugtocht aanvaard onder het voorwendsel, dat de nevels mij het uitzicht kwamen bederven.

Die kwamen echter nog maar in zeer open gelederen aantrekken, zoodat bij de afdaling van den kegel het een voortdurend vechten om mijn aandacht was, tusschen het wijde uitzicht naar de vlakte, dat mij subliem genot beloofde en de brokkelige rotsblokken, die met verraderlijken val dreigden. En, daar ik niet kiezen kon, moest ik deelen, zoodat ik, heel verstandig, naar de verte keek, als ik stil stond en naar mijn voeten als ik afdaalde, en niettemin ten slotte toch uitgleed met verderfelijk gevolg voor een vinger en een broekspijp, zoodat ik ten lange leste maar koos en niet meer rondkeek. Gelukkig deden de optrekkende nevels de keus niet zwaar vallen en behouden kwam ik terug in de hut, waar een kort maal werd verorberd en spoedig voor de verdere afdaling opgebroken werd.

Beklimming en afdaling!

Welk een verschil in de psychologie van den bergwandelaar!

Bij de beklimming is de opvolging zijner gemoedstoestanden eenvoudig; ondernemingslust en verwachting van het onbekende daarboven, brengen een voortdurende klaring van stemming aan; zelfs nog tegen het einde, wanneer hij miserabel moe is geworden en zich de vraag voorlegt, waarom hij eigenlijk zoo idioot is om dermate te zwoegen, blijft hij daardoor nog opgewekt. Ook verhindert de geweldige inspanning om het gemoed aan stemmingen over te geven.

Maar anders is het bij de afdaling.

Zoo ook ditmaal.

Eerst een gevoel als een overwinnaar, die zegevierend huiswaarts keert; den blik weidende over de groene landouwen diep beneden mij, zich

Sluiten