Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Na drie en een half uur vermoeiend, gevaarvol werk zou alle moeite ruim beloond worden, want toen mr. v. S. op handen en voeten tegen het hoogste puntje opkroop. . . ."

Men oordeele zelf of hier niet nog wat echte bergklimmers-emotie te verwachten was, die het genot van reuzen-rondblikken en vulkanische merkwaardigheden ongetwijfeld vurig zou kruiden.

Tragisch echter zou de bijgedachte zijn, dat ook deze kloeke, nog. jonge bergstijger naar het duistere rijk van Thanatos is moeten afdalen en dat zijn vlugge, maar zekere voet niet meer zal treden op de woeste toppen van Insulinde's vulkanen.

Na van Schaik kwam Elbert, de jonge natuuronderzoeker, vol, ja al te vol van ijver, die niet slechts den top bezocht en tal van waarnemingen op den berg deed, maar ook op een tweeden gevaarvollen tocht in den krater wist af te dalen.

Helaas, ook hij werd later door het noodlot gegrepen.

In 1914, den Kameroen bereizende, werd hij door den oorlog overvallen, maar slaagde er in om aan den vijand te ontkomen, dank zij een gewaagden tocht (met zijn vrouw) door de noordelijke wildernissen naar Fernando Po.

Hij was echter al aangetast door het doodelijke gif van de slaapziekte, waaraan hij in Spanje bezweek.

Tragisch liep het ook met zijn assistent Gruendler af. Het was een der Duitschers, die met den Maverick naar Arabië zijn ontsnapt en daar door de Bedouinen vermoord zijn geworden.

Gruendler was iemand van avontuurlijk karakter en van grooten moed.

Tweemaal besteeg hij den Rindjani, de eerste keer één dag voor Elbert; maar die bestijgingen mogen wel te zamen als de tweede beklimming worden gerekend, en dan is, naar ik meen, die der beide zeeofficieren Kayser en Termijtelen enkele jaren geleden ondernomen, als de derde te rangschikken.

Van een Soerabajaansch vriend, vernam ik dat alleen de eerstgenoemde het hoogste puntje bereikte en hij liet mij den stevigen, ijzergepunten en handvat-gekromden stok zien, waarmee den luitenant Kayser dat gelukt was.

Sluiten