Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheele meer in wolken had gehuld. Daar zaten nu op het meerzand aan den oever de offeraars, allen met witte hoofddoeken, witte lendenlappen en velen met een witkatoenen buisje aan. Allen waren vol aandacht en zelfs wij, Europeanen kwamen onder den indruk door den grooten ernst, die iedereen scheen te bezielen. Zij zitten daar op het oeverzand met het gezicht naar de richting gekeerd, waar de Rindjani zich in de wolken verbergt, voor hen brandt wierook, zij prevelen mantra's en maken harhaaldelijk semba's; daar ligt sirih voor hen en eenig gebak, en strootjes en bloemen en de wierookwalm stijgt op en in het denken der Inlanders komt nu de godin in welwillende stemming daar bij hen zitten om de essence van bloemen en spijzen te genieten. Nu gaat het hoogst aanwezige waterschapshoofd, de Brahmaan lda Wajan Poenia, in het meer staan om den waterstand op te nemen (Njikoetai). In het meer staande, tot aan de knieën in het water, prevelt hij eenige gebeden en werpt dan het gouden offer met de edelgesteenten in het water in de richting van den bergreus. En ziet, toen gebeurde er een wonder: de wind stak op en blies op dat oogenblik de nevelen weg en daar lag weder voor ons de helderblauwe waterspiegel met de piek er uit oprijzend en de zwarte kegelvulkaan in het midden; daarover de heldere tropenhemel met hier en daar een wolkje, en het panorama omzoomd door den hoogen vulkaanrand met zijn gele rotspiekken in de fijne casuarinen. Het was of de natuur vriendelijk en goedgunstig het offer had aangenomen en nu met groote majesteit zich vertoonde aan onze oogen. Dit alles maakte op allen een diepen indruk en ieder voorspelde dat er zegen zou rusten op onzen tocht."

Zou er ook zegen rusten op mijn tocht over het meer zoo vroeg ik mij af, toen ik dit las in mijn tent gezeten aan dienzelfden meeroever?

Vol goede verwachting was ik, want had niet de godin Rindjani mij gunstig ontvangen op de tinnen van haar hoogverheven bergkasteel en zou zij mij niet ook veilig geleide geven over de wateren en door de boomgaarden van haar slottuin ?

Goedsmoeds togen wij dan ook den volgenden morgen aan den bouw van een vlot. De mopperende petroleum-blikken werden eerst onder water, evenals fietsbanden, op lekken onderzocht en een zevental hunner die dit godsoordeel -niet konden doorstaan, werden met ropden brievenlak

Sluiten