Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vrij spoedig, want de uitrusting was den vorigen avond in gereedheid gebracht, stapten. wij aan boord en weldra weerklonk het rythmisch geplas der dajongs door den stillen nacht over het zwarte watervlak.

Langzaam scheen zich de oever van ons te verwijderen, in het halfduister, waarin Wij alle juiste begrip van afstanden verloren. De zwarte muren, die uit het meer opstegen, schenen ingekrompen te zijn en hun onheilspellenden kring vernauwd te hebben. De hooge berg met zijn versplinterde dubbeltop was naderbij gekomen en sloot als een vader den somberen kring zijner zonen, die het jongste, het duivelswicht, omringden en het bewaakten.

Roetzwart lag het daar, de nijdige jongste spruit uit het huwelijk van berg en godin; geen oogenblik te vertrouwen; gereed om plotseling op te spelen.

Luguber was het in den grooten met onwezenlijk maanlicht gevulden bergketel; grauwe wolkenflarden gleden als gedrochtelijke monsters geluidloos langs de duistere wanden, verradend den sterken wind, die als het dag werd, zou afdalen en ons vlot meedoogenloos zou meesleepen. Daarom moest er zonder ophouden doorgeroeid worden om nog vóór dat de wind opstak het midden te bereiken; maar tergend langzaam zag ik den oever wijken en als onmerkbaar schoof het donkere profiel van den Baroedjari langs den achtergrond der meerwanden.

Eindelijk, na twee uur roeiens, begon daglicht het naargeestige maanlicht te verdringen en vroolijkte het landschap op; gaf ook ons blijkbaar meer zelfvertrouwen, want na lang zwijgen weerklonk er weer gesprek op het vlot.

Toen het voldoende licht was geworden en ik oordeelde vergenoeg naar het midden toe te zijn gekomen om een diepte-peiling te verriehten, wérd het lood neergelaten. Tot 160 meter liep de lijn uit. Dat was een opmerkelijke uitkomst, daar den vorigen dag, op de proefvaart, dicht onder den wal, de zelfde diepte was aangepeild.

Dat deed mij denken aan de vlakke bodems, die in zulke caldera's vaak worden aangetroffen en waarvan ieder het voorbeeld van de zandzee in den Tengger bekend is.

Daarna werd een drie kwartier verder geroeid naar het punt heen, dat midden tusschen het Baroedjari-schiereiland en den Westrand lag, omdat

Sluiten