Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groot was dus mijn vreugde, toen de Heer S. zijn Zwitsersche afkomst niet verloochende en besloot met mij topwaarts te gaan, ondanks dat hij reeds tweemaal de bestijging had uitgevoerd met zijn voormaligen buurman en landgenoot; maar dat was al jaren geleden.

Nu ging alles op rolletjes!

Den avond voor ons vertrek werd alle barang volgens de regels der kunst afgewogen en tot babans (vrachten) van ongeveer twintig kilogram ingedeeld.

Petroleumblikken met kleeren en instrumenten, twee veldbedden en tent, koelie-dekens (opdat de arme kerels, in de weinige lompen, die ze plegen aan te hebben, boven niet zouden verkleumen) en levensmiddelen voor een week, deden het aantal babans tot een twaalftal aangroeien en met den gids zaten er ook dertien lieden om heen.

Gelukkig waren het allen, op één na, Korintjiers.

De Heer Jacobson had mij al gewaarschuwd tegen de minderwaardigheid der Maleische koelies en had de Korintjiers als echte berg- en boschmenschen warm aanbevolen, steunende op zijn ervaringen bij de bestijging van den Piek, die hij, van de vallei van Korintji uitgaande, in 1915 had uitgevoerd.

Toen ik het twaalftal bij elkaar zag zitten was het opvallend, hoe zij eenzelfde gelaatstype hadden, afwijkend van dat der Minangkabauers en mij meer herinnerend aan dat der wilde Pageh-eilanders, die ik jaren geleden op hun, tegenover Benkoelen liggend eiland, bezocht had.

Dank zij de keurige voorbereiding zag de opgaande zon ons al tusschen de koffieboomen van Soengei Landai wandelen en dwars door de tuinen naar den Timboeloen tijgen, de bergrivier, die ons op onzen Tocht topwaarts zou vergezellen.

Jaren geleden moest men eerst twee paal dalafwaarts wandelen tot de samenvloeiing van den Timboeloen met den Liki, om vervolgens langs de bedding van den eersten opwaarts te gaan ; maar tempora mutantur en de landstreek met de tijden.

Het was in 1893 dat alle grond bij den Talang, den grooten vulkaan bij Solok, was uitgegeven en dat iemand naar den „volgenden" vulkaan,, in casu de Piek van Korintji, werd gezonden om naar koffiegronden te zoeken.

Sluiten