Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TENGGER - HERINNERINGEN

BR O MO. ERINNERING is loutering.

Al wat doorleefd is en daarna ondergedompeld in den stroom van ons leven, reiner en zuiverder is het geworden, wanneer het weer opduikt aan zijn oppervlak, waar onze gedachten zich wiegelen op zijn golven

In de verborgen schatkamer van onzen onbewusten geest wordt de ruwe klomp van indrukken tot glanzende, zilveren staven omgesmolten en in de voorraadschuren van ons gemoed worden de ruige vruchten van hun bolster ontdaan; uit de kleedkamers van onze overpeinzingen treden de aanschouwde tafreelen der natuur weer te voorschijn, omhangen met de wuivende gewaden der gelijkenissen en doof de kerkruimte van ons denken stijft de herinnering op, als een geurende wolk van wierook.

Al wat hinderde is weggezonken in den bodemloozen afgrond der vergetelheid, maar wat ons verrukte is verrezen als een ster aan den hemel onzer herinneringen. De vermoeienis bij dên steilen klim, het geplaag der afgematte spieren bij iedere voetstap, de kwelling van de dorstige keel en de rilling bij het blazen van den ijskouden bergwind — omgezet zijn ze geworden tot £en stralende omlijsting van de schoonheden en-de merkwaardigheden der wijde bergwereld.

En hoe stiller het op den levensstroom wordt, hoe schooner de herinneringen opduiken, als liefelijke waternymphen uit de donkere diepte van het eenzame bergmeer, dat stil ligt te droomen tusschen de zacht ruischende tjemara's.

Ik zie ze, de lachende gestalten, die mij van den Tengger verhalen en op de verborgen boschweide mijner gedachten ga ik met ze ter rondedans en daarna zetten wij ons neer op het groene gras en zij verhalen mij van de

Sluiten