Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN WOORD VOORAF.

De voordrachten, die den inhoud van dit boek uitmaken, zijn gehouden op verzoek van de Afdeeling Utrecht van het Nederlandsen Onderwijzersgenootschap. Aan den veelvuldig geuiten wensch om te kunnen herlezen, wat men gehoord had, wordt thans voldaan. De in onze dagen gaandeweg toenemende belangstelling in wijsgeerige vraagstukken geeft aanleiding om te mogen verwachten, dat hetgeen hier wordt aangeboden ook in wijderen kring lezers zal vinden.

Geen aanspraak makende op oorspronkelijkheid of wetenschappelijkheid, wenscht de schrijver zijn arbeid beschouwd te zien als een bescheiden poging om kennis aangaande de personen en stelsels der voornaamste wijsgeeren van vroeger en later tijd in wij deren kring te verspreiden, en derhalve populair te zijn in den goeden zin des woords, zonder daarom oppervlakkig te worden.

Het tweede deel zal gewijd zijn aan de behandeling der middeleeuwsche en der nieuwere wijsbegeerte tot Kant; in het derde zal [de geschiedenis der nieuwere wijsbegeerte worden voortgezet tot [op • heden.

Het naamregister zal, naar vertrouwd mag worden, den belangstellenden lezer welkom zijn; evenzoo de literatuuropgave, al is [die uitteraard onvolledig.

W. JANSEN.

i Utrecht, Voorjaar 1919.

Sluiten