Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aldus allerlei wetenswaardigs op; maar de kennis, die aldus wordt verworven, mist ordening en verband en dit gebrek aan samenhang maakt haar grootendeels onvruchtbaar voor het leven en voor den groei der persoonlijkheid. Inzonderheid de onderwijzer, — aldus werd het in den loop der bespreking geformuleerd en beaamd, — loopt groot gevaar van op de klip dezer oppervlakkigheid te stranden. Vak en levensstelling toch bieden hem gereede aanleiding om zich met velerlei terrein van weten in te laten; doch in den regel is hij er niet naar opgeleid om dit bonte velerlei te kunnen ordenen, en schiften, het bijkomstige van het essentieele te onderscheiden en, — wat het allervoornaamste mag heeten, — de beginselen op te sporen, die aan de oneindig rijke verscheidenheid van voormalige en hedendaagsche cultuurverschijnselen ten grondslag liggen. Dit onvermogen is in hoofdzaak te wijten aan gebrek aan wijsgeerig inzicht.

Het komt mij voor, dat dit gebrek niet beter verholpen kan worden dan door kennismaking met de geschiedenis der wijsbegeerte; want die geschiedenis brengt ons in aanraking met de groote denkers, die, elk op zijne wijze, getracht hebben, wat hun aan kennis van natuur- en geestesleven was toegestroomd, in orde en samenhang te zien en in de beweeglijkheid der verschijnselen den onbeweeglijken achtergrond te ontdekken.

Er zijn tijden geweest, — en zij liggen niet verre achter ons! —, waarin een dergelijk pogen om tot de beginselen door te dringen, waarop alle menschelijke kennis berust, als doelloos en onpractisch werd beschouwd. In onze dagen evenwel neemt de belangstelling in wijsgeerige vraagstukken gaandeweg toe; niet alleen in academische kringen, maar ook daarbuiten. Ik behoef slechts te wijzen op de wijsgeerige strekking van menig artikel in onze groote tijdschriften ; op het optreden van Prof. Bolland, dat ook in onderwijskringen meer dan gewone aandacht trok; op de cursussen, uitgaande van de onlangs te Amersfoort gestichte „School voor Wijsbegeerte"; op het „Tijdschrift voor Wijsbegeerte", dat ook wel zijn lezers vindt onder leeken, met name onder onderwijzers.'

Sluiten