Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de geschiedenis der Grieksche wijsbegeerte vormt het optreden van Sokrates zulk een gewichtig keerpunt, dat men haar gereedelijk kan indeelen in een vóór- en in een «a-Sokratisch tijdperk. Waarom het optreden van Sokrates van zooveel beteekenis is, zal ons duidelijk worden, nadat wij kennis hebben genomen van het wijsgeerig denken, dat in tijdsorde daaraan voorafgaat.

De naam van Sokrates is voor altijd verbonden aan dien van de roemruchte stad, die zich naar Pallas Athene noemde; de stad met hare vrije, republikeinsch-democratische instellingen, in de dagen van Perikles het middel- en brandpunt van de Grieksche cultuur, die de antieke wereld met den glans van haar schoonheid overstraalde.

De eerste oorsprongen van het wijsgeerig denken vertoonen zich evenwel elders, te weten bij de Klein-Aziatische Grieken van Ionië, op de kust van Klein-Azië, dat door handel, zeevaart en bedrijf al zeer vroegtijdig tot grooten bloei kwam, waar allerlei beschavingskiemen, uit Lydië, Perzië en Egypte afkomstig, een vruchtbaren bodem vonden en waar zich, veel vroeger dan in het later zoo vermaarde Athene, een toestand van rijkdom en welvaart, van staatkundig zelfbewustzijn en macht ontwikkelde, die aan de geboorte van het vrije en zelfstandige denken in zoo hooge mate bevorderlijk was.

Eene van die Ionische stadrepublieken, Milete, was de geboorteplaats van Thales (omstreeks 600 v. Chr.). Thales was de zoon van een Karischen vader en een Grieksche moeder. Iedereen kent hem bij naam, als behoorende tot het vermaarde zevental der Grieksche wijzen.

Van de meeste geschriften der vóor-Sokratische wijsgeeren zijn slechts weinig fragmenten bewaard gebleven; van Thales ook niet meer dan enkele uitspraken, waarvan er eene aldus luidt: „Alle dingen zijn uit het water ontstaan en alles keert in het water terug".

Dit is de kern der wijsbegeerte van Thales, zooals zij ons is overgeleverd. De uitspraak treft door haar apodictische kortheid en tevens brengt zij ons menschen van 25 eeuwen later een glimlach op de lippen vanwege hare naïeve kinderlijkheid, zoodat wij

Sluiten